Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785645

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 7 września 2015 r.
III SA/Łd 518/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Cisowska-Sakrajda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia B D na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 518/14 o sprostowaniu i odmowie sprostowania wyroku w sprawie ze skargi B D na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P z dnia (...) r. znak: (...) o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. A, B i T postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 3 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę B D na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P z dnia (...) r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P z dnia (...) r. znak: (...) o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. A, B i T.

Skarżący złożył wniosek o sprostowanie powyższego wyroku.

Postanowieniem z dnia 27 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi sprostował oczywistą omyłkę w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 października 2014 r. w ten sposób, że w rubrum wyroku w wersie 8 od góry w nazwisku Sędziego WSA Ewy Cisowskiej-Sakrajdy zastąpił myślnik łącznikiem i odmówił sprostowania powyższego wyroku w pozostałym zakresie.

Nie zgadzając się z tym postanowieniem, skarżący wniósł zażalenie.

Zarządzeniem z dnia 24 kwietnia 2015 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał skarżącego w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia zażalenia do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł.

Postanowieniem z dnia 1 lipca 2015 r., I OZ 652/15, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego.

Odpis prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia doręczono skarżącemu w dniu 24 lipca 2015 r. Skarżący wpisu nie uiścił.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., zażalenie jest pismem wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji, od którego pobiera się wpis sądowy. Stosownie zaś do art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W związku z wniesieniem zażalenia na postanowienie z dnia 27 marca 2015 r. skarżący był zobowiązany do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w wysokości określonej w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), tj. w kwocie 100 zł. Zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia uprawomocniło się wobec oddalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 1 lipca 2015 r., I OZ 652/15, zażalenia skarżącego. Odpis prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia doręczono skarżącemu w dniu 24 lipca 2015 r. W związku z tym siedmiodniowy termin do jego wykonania zakończył swój bieg w dniu 31 lipca 2015 r. (w piątek). Wpis sądowy od zażalenia nie został jednak uiszczony ani w powyższym terminie, ani później. Skutkiem uchybienia temu terminowi jest - stosownie do powołanych art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. - odrzucenie zażalenia.

Mając powyższe na uwadze, sąd na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

k.p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.