Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 14 października 2008 r.
III SA/Łd 516/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Teresa Rutkowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w osobie: Sędziego NSA - Teresy Rutkowskiej po rozpoznaniu w dniu 14 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 2005 r., w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 631/04 ze skargi S. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o anulowanie czynności materialno-tecznicznej zameldowania J. P. postanawia odrzucić skargę R.A.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 23 lipca 2008 r. S. P. (dalej skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 2005 r., w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 631/04, z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o anulowanie czynności materialno-tecznicznej zameldowania J. P.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 września 2008 r. skarżący został wezwany usunięcia braków formalnych skargi o wznowienie postępowania przez nadesłanie 6 odpisów skargi, wskazania przyczyny wznowienia oraz wskazania kiedy skarżący dowiedział się o podstawie wznowienia postępowania. W wezwaniu pouczono skarżącego, że winno ono być wykonane w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (karta 25). Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 22 września 2008 r. wraz z pouczeniem o treści art. 271 i art. 273 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W dniu 23 września 2008 r. skarżący - w odpowiedzi na powyższe wezwanie - przedłożył pismo, w którym postawił kolejne zarzuty dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie umorzenia postępowania w sprawie o anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania J. P. Z treści pisma wynikało, że skarżący załączył do niego 7 odpisów skargi o wznowienie postępowania z dnia 23 lipca 2008 r. Pośród załączników tego pisma brak było jednakże przedmiotowych odpisów. Zostały natomiast załączone m.in. kserokopie pism kierowanych przez skarżącego do Dyrektora Zakładu Energetycznego Łódź-Teren z dnia 19 września 2005 r.; wniosek z dnia 30 lipca 2008 r. o "wznowienie i rozpoznanie wszystkich sygn. akt znajdujących się w NSA w Warszawie"; wniosek z dnia 18 lipca 2008 r. kierowany do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim; zażalenie z dnia 7 sierpnia 2008 r. kierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego; wniosek z dnia 28 lutego 2008 r. kierowany do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi; pismo Kancelarii Prezydenta RP z dnia 26 sierpnia 2008 r.; pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1998 r.; pisma kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 czerwca 2008 r. i z dnia 30 czerwca 2008 r.

Skarżący nie uzupełnił także innych braków formalnych skargi o wznowienie postępowania, tj. nie wskazał przyczyny wznowienia postępowania na której opiera swoją skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga o wznowienie postępowania powinna odpowiadać warunkom formalnym określonym w art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej ustawa p.p.s.a.]), a ponadto zawierać dodatkowe elementy przewidziane przepisami art. 279 powoływanej ustawy. Stosownie do treści tego ostatniego przepisu, skarga o wznowienie postępowania powinna zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz żądanie o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia.

Zgodnie natomiast z art. 47 § 1 ustawy p.p.s.a., do pisma strony należy załączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Skarżący został wezwany przez sąd do uzupełnienia braków formalnych skargi o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 631/04, tj. nadesłania 6 odpisów skargi o wznowienie postępowania oraz wskazania przyczyny wznowienia oraz wskazania kiedy dowiedział się o podstawie wznowienia postępowania - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Pomimo doręczenia stronie w dniu 22 września 2008 r. przedmiotowego wezwania do usunięcia braków formalnych skargi, do dnia dzisiejszego skarżący nie wykonał niniejszego wezwania.

Stosownie do treści art. 276 ustawy p.p.s.a., do postępowania ze skargi o wznowienie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej. Jednakże, gdy do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, stosuje się odpowiednio art. 175. Zgodnie natomiast z art. 280 ustawy p.p.s.a., sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd wniosek odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 276 i art. 47 § 1 ustawy p.p.s.a. oraz art. 280 w zw. art. 279 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.