Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855718

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 23 października 2014 r.
III SA/Łd 514/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Furmanek (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Łuczyńska, Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2014 r. sprawy ze skargi "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.