Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 7 stycznia 2009 r.
III SA/Łd 490/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Robert Adamczewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, w Wydziale III po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M. C. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi A. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) znak (...); (...); (...); (...); (...); (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego postanawia przyznać adwokatowi M. C., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A., kwotę łączną 163,40 (sto sześćdziesiąt trzy 40/100) złotych, w tym kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) obejmującą podatek od towarów i usług oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych stanowiącą opłatę skarbową od pełnomocnictwa - tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym skarżącej A. W. i nakazać wypłacenie powyższej kwoty adwokatowi M. C. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 21 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę A. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) (znak (...); (...); (...); (...); (...); (...)) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego.

Uprzednio w dniu 5 lipca 2007 r. skarżąca A. W. złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata, załączając wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy na druku "PPF". Postanowieniem z dnia 6 lipca 2007 r. przyznano skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata. W dniu 19 lipca 2007 r. A. W. umocowała wyznaczonego z urzędu adwokata M. C. do reprezentowania jej w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 405/07.

W dniu 22 grudnia 2008 r. adwokat M. C. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi pismo zawierające opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie. W piśmie tym pełnomocnik wniósł jednocześnie o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu według norm przepisanych, oświadczając, że koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części. W aktach sprawy znajduje się także dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W myśl § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w innej sprawie niż wymienione w lit. a i b - 240 zł. Ustęp 2 lit. b stanowi natomiast, że za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej stawka ta wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, nie mniej jednak niż 120 zł. Paragraf 19 wskazywanego rozporządzenia stanowi przy tym, że koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują: opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

W niniejszej sprawie, w dniu 22 grudnia 2008 r. adwokat M. C. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi pismo zawierające opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 października 2008 r., sygn. akt III SA/Łd 490/08, oddalającego skargę A. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) (znak (...); (...); (...); (...); (...); (...)) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego. Wyżej wymienione pismo zawierało wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu przez adwokata ustanowionego z urzędu wraz z oświadczeniem, że koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części. W aktach sprawy znajduje się także dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Uwzględniając powyższy wniosek, działając na podstawie § 19 pkt 1 i 2 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) oraz na podstawie art. 205 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w związku z art. 258 § 2 pkt 8 ww. ustawy, orzeczono jak w postanowieniu.