III SA/Łd 489/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2438335

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2018 r. III SA/Łd 489/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na decyzję Zarządu Województwa (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu postanawia: zwrócić na rzecz skarżącej A. Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 4 496,00 (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych tytułem zwrotu wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną w dniu 13 kwietnia 2017 r. pod poz. 1887. D.Cz.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Zarząd Województwa (...) utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Ł. z dnia (...) określającą A. Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 449 571,29 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Na powyższą decyzję skarżąca spółka wniosła skargę oraz uiściła kwotę 4 496 zł tytułem wpisu sądowego od skargi.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 5 lipca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi skargę tę odrzucił ze względu na uchybienie terminu do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W rozpatrywanej sprawie skarżąca spółka, wnosząc skargę, uiściła zgodnie z § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.) kwotę 4 496 zł tytułem wpisu sądowego od skargi. W sprawie nie został wyznaczony termin rozprawy, zaś skarga została odrzucona prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. W związku z tym spełnione zostały określone w art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przesłanki do orzeczenia o zwrocie na rzecz skarżącej spółki uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. należało postanowić o zwrocie na rzecz skarżącej spółki kwoty 4 496 zł stanowiącej wpis sądowy od skargi.

D.Cz.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.