Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778045

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
III SA/Łd 457/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz Sądowy Robert Adamczewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. A. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi K. A. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) znak (...) w przedmiocie odmowy zmiany nazwiska postanawia przyznać skarżącej K. A. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 lipca 2010 r. K. A. (dalej skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie odmowy zmiany nazwiska. W wyniku wezwania do uiszczenia wpisu od skargi, strona złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, załączając wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej na druku "PPF".

W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała, że utrzymuje się jedynie z zasiłku macierzyńskiego. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z córką K. A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, skarżąca nie posiada własnego domu, ani mieszkania, czy innej nieruchomości. Jedyne dochody w gospodarstwie domowym skarżącej stanowi zasiłek macierzyński w kwocie 1.366,50 zł. Przy czym, jak wyjaśniła, wzmiankowany zasiłek będzie jej wypłacany jedynie do września 2010 r. Skarżąca nie posiada żadnych oszczędności ani przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. - dalej ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) należy rozważyć, czy w świetle podanych okoliczności skarżąca spełnia przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Stosownie do postanowień art. 243 § 1 powoływanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej, ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżąca wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Zgodnie z art. 245 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym.

W stanie faktycznym istniejącym w rozpatrywanej sprawie należy uznać, że skarżąca nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, co stanowi przesłankę niezbędną do całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych (art. 246 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Rozpoznając wniosek skarżącej należało mieć na względzie przede wszystkim fakt, że prawo pomocy jest instytucją, której zasadniczym celem jest umożliwienie realizacji prawa do sądu osobom ubogim, nie dysponującym wystarczającymi środkami na prowadzenie sporów przed sądem. W tym kontekście przede wszystkim należy wskazać na sytuację materialno-bytową skarżącej. Obecnie utrzymuje się ona jedynie z zasiłku macierzyńskiego w kwocie 1.366,50 zł, przy czym będzie on wypłacany jedynie do września 2010 r. Nie uzyskuje ponadto żadnych innych dochodów. Co istotne, skarżąca ma na utrzymaniu małe dziecko. Z powyższego wynika, że sytuacja finansowa skarżącej jest trudna. Ponosi ona bieżące koszty utrzymania, w szczególnosci związane z wychowywaniem małego dziecka. Skarżąca nie posiada przy tym żadnych zasobów pieniężnych, jak i przedmiotów wartościowych.

W ocenie referendarza sądowego, ewentualna konieczność poniesienia kosztów postępowania sądowego w postaci opłat sądowych, czy zwrotu wydatków, czy też pomocy profesjonalnego pełnomocnika może w istotnym stopniu wpłynąć na sytuację materialno-bytową skarżącej.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 245 § 2 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.