Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778044

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 września 2010 r.
III SA/Łd 456/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska.

Sentencja

Dnia 6 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 6 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 czerwca 2010 r. Z. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów.

Zarządzeniem z dnia 3 sierpnia 2010 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia przez nadesłanie odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem oraz uiszczenie stosownie do treści § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpisu sądowego w kwocie 200,00 zł.

Powyższe zarządzenie doręczono skarżącemu w dniu 9 sierpnia 2010 r..

Pomimo prawidłowo doręczonego wezwania, skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi, ani nie uiścił wpisu sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zaważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W myśl natomiast przepisu art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 powołanej ustawy). W przypadku nieuiszczenia opłaty sądowej przy wniesieniu pisma do sądu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd stosownie do treści art. 220 § 3 powołanej ustawy

W rozpoznawanej sprawie, skarżący pomimo prawidłowo doręczonego wezwania do uiszczenia należnego wpisu sądowego i nadesłania odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem, w wyznaczonym terminie nie uzupełnił braków formalnych skargi, ani nie uiścił wpisu sądowego.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę odrzucił.

a.

ł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.