Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778042

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
III SA/Łd 452/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz Sądowy Robert Adamczewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) znak (...) w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych postanawia przyznać skarżącemu A. B. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata R.A.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 lipca 2010 r. A. B. (dalej skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych. W związku z wezwaniem do uiszczenia wpisu od skargi strona sformułowała wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, załączając wypełniony formularz wniosku na urzędowym druku "PPF".

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że prowadzona działalność gospodarcza przynosi starty. Podniósł także, że zamieszkująca wspólnie z nim matka jest po ciężkiej operacji, wymaga rehabilitacji i dodatkowych świadczeń leczniczych, co łączy się z dodatkowymi kosztami. Skarżący podniósł, że w praktyce pozostaje na utrzymaniu matki.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że A. B. prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z matką. Jedyne dochody w gospodarstwie domowym skarżącego stanowi renta matki w wysokości 949 złotych. Skarżący jest właścicielem mieszkania o powierzchni 42,94 m2. Nie wykazał posiadania żadnego majątku, w szczególności przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro. Nie posiada także, zgodnie ze swoim oświadczeniem, żadnych oszczędności.

Referendarzowi sądowemu rozpoznającemu sprawę znane są także informacje o stanie dochodów i majątku skarżącego przekazane przez niego do sprawy o sygn. akt. I SA/Łd 289/10, które skarżący przekazał w związku z wezwaniem Sądu w kwietniu 2010 r. Z informacji tych wynika, że skarżący opłaca czynsz za mieszkanie w kwocie 460 zł, energię elektryczną w kwocie ok. 90 zł miesięcznie, gaz ok. 100 zł miesięcznie. Z informacji tych wynika także, że dodatkowe wydatki gospodarstwa domowego stanowią koszty leków dla matki skarżącego - ok. 150 zł miesięcznie. Z przekazanych do akt sprawy I SA/Łd 298/10 deklaracji VAT-7 wynika, że w grudniu 2009 r. skarżący zadeklarował kwotę przychodu ze sprzedaży - 12.621 zł, w styczniu 2010 r. - 9.256 zł, w lutym i w marcu ponad 13.000 zł Z nadesłanego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wynikało natomiast, iż dochód podatnika z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za rok 2009 wyniósł netto 9.762 zł, co daje w przeliczeniu na miesiąc dochód rzędu 813 złotych.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. - dalej ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) należy rozważyć, czy w świetle podanych okoliczności skarżący spełnia przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Stosownie do postanowień art. 243 § 1 powoływanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej, ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Zgodnie z art. 245 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym.

W stanie faktycznym istniejącym w rozpatrywanej sprawie należy uznać, że skarżący nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, co stanowi przesłankę niezbędną do całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych (art. 246 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Przede wszystkim należy wskazać na sytuację materialno-bytową skarżącego, w tym kwotę osiąganego dochodu i niezbędnych wydatków. Skarżący w praktyce utrzymuje się z niewielkich dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej - które w ubiegłym roku oscylowały w granicach ok. 800 zł miesięcznie - oraz z renty matki w kwocie 949 zł obecnie, jak podał w obecnym wniosku o przyznanie prawa pomocy, prowadzona działalność w praktyce przynosi straty. Nadmienić także należy, że skarżący ze wskazanych dochodów ponosi wydatki związane z mieszkaniem, które zamykają się kwotą ok. 650 zł. ponadto ponosi wydatki na zakup leków chorej matki, co stanowi wydatek ok. 150 zł miesięcznie.

W ocenie referendarza sądowego, ewentualna konieczność poniesienia kosztów postępowania sądowego w postaci opłat sądowych, czy zwrotu wydatków, czy też pomocy profesjonalnego pełnomocnika może w istotnym stopniu wpłynąć na sytuację materialno-bytową skarżącego.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 245 § 2 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.