Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 października 2008 r.
III SA/Łd 452/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 22 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu postanowił: umorzyć postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 2 czerwca 2008 r. R. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. z dnia (...) Nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Zakładu Karnego w G. z dnia (...), Nr (...) o odmowie przyznania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Pismem procesowym oznaczonym datą 30 lipca 2008 r., nadanym na poczcie w dniu z dnia 7 sierpnia 2008 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Ł. poinformował Sąd, iż decyzją z dnia (...), Nr (...) uwzględnił skargę R. M. na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Do pisma załączył potwierdzoną za zgodność kopię decyzji z dnia 18 lipca 2008 r. oraz akta postępowania administracyjnego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 sierpnia 2008 r. R. M. został wezwany do wypowiedzenia się, czy w związku z wydaniem decyzji Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. z dnia (...), uwzględniającą jego skargę w całości, podtrzymuje wniesioną skargę.

W odpowiedzi na powyższe, pismem procesowym z dnia 4 września 2008 r. R. M. oświadczył, iż nadal podtrzymuje wniesioną skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym. (art. 161 § 2 ustawy).

W niniejszej sprawie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Ł., działając na podstawie art. 54 § 3 powołanej ustawy, wydał decyzję z dnia (...), Nr (...), którą uwzględnił w całości skargę R. M. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. z dnia (...) Nr (...).

Stąd skargę R. M. uznać należy za bezprzedmiotową.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, umorzył postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

e.

o.