Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777181

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
III SA/Łd 449/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Komitetu A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego postanawia: zwrócić na rzecz Komitetu A kwotę 100,- (sto) złotych nadpłaconą tytułem wpisu od skargi na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dniu 13 kwietnia 2015 r. i zaksięgowaną pod pozycją 1646.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia 10 kwietnia 2015 r. Komitet A o uchylenie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł z dnia (...) r. nr (...) o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta O. Nr (...) w sprawie wymierzenia Komitetowi kary pieniężnej w wysokości 360 zł za zajęcie w dniu 4 listopada 2014 r. pasa drogowego drogi powiatowej ulicy W. w O., bez zezwolenia zarządcy drogi.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 maja 2015 r. wpis od skargi został określony na kwotę 100 złotych, stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

W dniu 13 kwietnia 2015 r. na rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła kwota 200 złotych stanowiąca wpis od skargi Komitetu A.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. - od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały (art. 231 p.p.s.a.). Wysokość wpisu stosunkowego i stałego została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

W przedmiotowej sprawie strona skarżąca uiściła wpis od skargi w podwójnej wysokości, który z zgodnie ze wskazanym powyżej z § 1 punkt 1 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. określony został na kwotę 100 złotych.

Nadpłacona w dniu 13 kwietnia 2015 r. kwota wpisu sądowego w wysokości 100 złotych w rozumieniu ustawy jest nienależna, dlatego też podlega zwrotowi.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 225 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

k.p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.