Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778039

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 września 2010 r.
III SA/Łd 442/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Dnia 22 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 22 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. B. na decyzję Starosty Powiatu (...) z dnia (...) znak; (...) w przedmiocie zmiany klasyfikacji gruntów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...), znak; (....) Starosta Powiatu (...) zatwierdził zmianę klasyfikacji gruntów na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 919 o powierzchni 0,35 ha położonej w gminie U. stanowiącą współwłasność małżeńską H. i T. małż. B.

Od powyższej T. B. złożył w dniu 16 marca 2010 r. odwołanie.

Postanowieniem z dnia (...), znak (...) (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

W dniu 30 czerwca 2010 r. skarżący za pośrednictwem (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę. W treści skargi skarżący wskazał, iż "wnosi odwołanie od decyzji (...) z dnia (...) dotyczącej zmiany klasyfikacji działki o nr (...) położonej w gminie U".

W odpowiedzi na skargę (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. wniósł o odrzucenie skargi wskazując, iż skarga skierowana do sądu administracyjnego na decyzję organu pierwszej instancji jest niedopuszczalna.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, albowiem jej wniesienie jest niedopuszczalne.

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 powołanej ustawy). Przy czym samo wniesienie środka zaskarżenia nie jest równoznaczne ze spełnieniem warunku, o którym mowa w art. 52 § 1 powołanej ustawy. O spełnieniu tego warunku można mówić dopiero po rozpoznaniu wniesionego środka zaskarżenia przez właściwy organ administracji publicznej (por. postanowienie WSA w Warszawie z dnia 9 marca 2004 r., I SA 2813/03 niepubl.).

W niniejszej sprawie, jak wynika z akt sądowoadministracyjnych, strona skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Starosty Powiatu (...) z dnia (...), znak; (...) w przedmiocie zmiany klasyfikacji gruntów. Od decyzji tej, zgodnie z zawartym w niej pouczeniem, strona złożyła za pośrednictwem Starosty Powiatu (...) odwołanie skierowane do (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. Po rozpoznaniu odwołania, postanowieniem z dnia (...), znak; (...) (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

W dniu 30 czerwca 2010 r. skarżący za pośrednictwem (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę wskazując jako przedmiot zaskarżenia decyzję Starosty Powiatu (...) z dnia (...), znak; (...), a więc decyzję organu pierwszej instancji.

W tym stanie rzeczy z uwagi na fakt iż, skarga na rozstrzygnięcie organu administracji pierwszej instancji jest niedopuszczalna, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 52 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.