Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778037

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 27 października 2010 r.
III SA/Łd 44/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz Sądowy Robert Adamczewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu w dniu 27 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat E. N. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi kasacyjnej S. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 marca 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 44/10 w sprawie ze skargi S. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) znak (...) w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność organu za niezasadne postanawia: przyznać adwokat E. N., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A., kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych zawierającą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 marca 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 44/10 i nakazać wypłacenie powyższej kwoty adwokat E. N. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi R.A.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 11 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę S. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność organu za niezasadne.

W związku z treścią powyższego rozstrzygnięcia, w dniu 31 marca 2010 r. skarżący S. R. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2010 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Okręgowa Rada Adwokacka w Ł., pismem z dnia 19 kwietnia 2010 r., delegowała do reprezentowania skarżącego w niniejszej sprawie adwokat E. N.

W dniu 29 kwietnia 2010 r. adwokat E. N., działając w imieniu skarżącego S. R., wniosła za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, sporządzoną przez siebie, skargę kasacyjną na postanowienie tegoż Sądu z dnia 11 marca 2010 r. odrzucającego skargę S. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność organu za niezasadne. W treści skargi sformułowała także wniosek o zasądzenie kosztów postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Postanowieniem z dnia 9 lipca 2010 r., na posiedzeniu niejawnym, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, a postanowieniem z dnia 13 października 2010 r. oddalił wniosek adwokat E. N. o uzupełnienie postanowienia z dnia 9 lipca 2010 r. w zakresie kosztów zastępstwa procesowego za udzieloną pomoc prawną.

W dniu 21 października 2010 r. adwokat E. N. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego z tytułu udzielonej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, oświadczając, iż koszty te nie zostały opłacone ani w całości ani w części.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W myśl § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w innej sprawie niż wymienione w lit. a i b - 240 zł. Ustęp 1 pkt 2 lit. b stanowi natomiast, że za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej stawka ta wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, nie mniej jednak niż 120 zł.

W niniejszej sprawie, w dniu 29 kwietnia 2010 r. adwokat E. N., działając w imieniu skarżącego S. R., wniosła za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, sporządzoną przez siebie, skargę kasacyjną na postanowienie tegoż sądu z dnia 11 marca 2010 r. odrzucające skargę S. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność organu za niezasadne.

Następnie, w dniu 21 października 2010 r. adwokat E. N. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego z tytułu udzielonej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, oświadczając, iż koszty te nie zostały opłacone ani w całości ani w części.

Wobec powyższego, stosownie do przepisu § 18 ustęp 1 pkt 1 lit. c) i pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz na podstawie art. 205 § 2 w zw. z art. 210 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z art. 258 § 2 pkt 8 ww. ustawy, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.