Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 sierpnia 2008 r.
III SA/Łd 437/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat A. D. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego postanawia przyznać adwokat A. D. z Kancelarii A. w W. przy al. A. 55/8, kwotę 219,60 (dwieście dziewiętnaście 60/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym skarżącej A. T. i nakazać wypłacenie powyższej kwoty adwokat A. D. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi TG

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) odmawiająca A. T. wznowienia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego. Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniósł organ administracji.

W związku z wnioskiem skarżącej, postanowieniem z dnia 10 lipca 2007 r. przyznano skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata.

Do występowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wyznaczona i umocowana została adwokat A. D. Na rozprawie w dniu 23 lipca 2008 r. pełnomocnik skarżącej wniósł o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej oświadczając, że nie zostały one uiszczone w całości ani w części. Z zapadłego w sprawie uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że wniosek ten winien być rozpoznany przez wojewódzki sąd administracyjny. W związku z powyższym, pismem z dnia 24 lipca 2008 r. złożonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi pełnomocnik skarżącej wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W myśl § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163. poz. 1348 ze zm.) stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w innej sprawie niż wymienione w lit. a i b - 240 zł. Ustęp 1 pkt 2 lit. c) stanowi natomiast, że stawka minimalna za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł. Stosownie zaś do § 2 ust. 3 rozporządzenia W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Uwzględniając wniosek pełnomocnika skarżącej, działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. c) w związku z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz na podstawie art. 205 § 2 i art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w postanowieniu.