Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778035

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 10 stycznia 2011 r.
III SA/Łd 436/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz Sądowy Robert Adamczewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) znak (...) w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu postanawia odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 29 czerwca 2010 r. M. B. (dalej skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu. Wyrokiem z dnia 17 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę. Pismem z dnia 17 listopada 2010 r. skarżący wniósł o sporządzenie i doręczenie mu uzasadnienia wyroku, załączając następnie w dniu 26 listopada 2010 r. wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego na urzędowym formularzu "PPF".

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał na trudności finansowe, w szczególności na fakt osiągania - jak to określił - bardzo małych dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej oraz obciążenie kredytem w kwocie 22.000 zł. Nadmienił także, że ma zaległości w regulowaniu czynszu za mieszkanie, a dodatkowe koszty w jego gospodarstwie domowym wiążą się z utrzymywaniem córki, która objęta jest obowiązkiem szkolnym.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynikało, że skarżący prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z córką A. B. Jedyne dochody gospodarstwa domowego skarżącego stanowi dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 900 zł. Odnośnie informacji o posiadanym majątku wskazał, że jest właścicielem mieszkania o powierzchni 54 m2. Wskazał także, że nie posiada żadnych oszczędności ani przedmiotów o wartości przekraczającej 3.000 euro.

W związku z powyższymi ustaleniami, mając na uwadze, że zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy oświadczenie skarżącego o jego stanie majątkowym i rodzinnym było niepełne i nie zawierało wszystkich niezbędnych informacji, w szczególności wobec ustalenia, iż skarżący prowadzi działalność gospodarczą, referendarz wezwał skarżącego, na podstawie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do nadesłania w terminie 14 dni - pod rygorem odmowy przyznania prawa pomocy - dokumentów i informacji, które umożliwiłyby prawidłową ocenę zdolności płatniczych strony. Zażądano: poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zeznania podatkowego za 2009 rok lub stosownego zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości osiąganych w tych roku dochodów oraz złożenia odpisu deklaracji podatkowej VAT-7 za ostatnie 6 miesięcy 2010 r.; złożenia zaświadczenia z banku (ów) o posiadanych rachunkach bankowych, kontach i lokatach bankowych oraz wyciągów z tych kont (rachunków) z okresu ostatnich trzech miesięcy; przedstawienia zaświadczenia z banku (ów), w których skarżący zaciągnął wskazany we wniosku kredyt, z określeniem informacji o terminach i wysokości spłacanych rat; określenia wysokości wskazywanych przez skarżącego zaległości czynszowych i przedłożenia stosownego zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej powyższy fakt potwierdzającego; wyjaśnienia, czy skarżący jest właścicielem pojazdów mechanicznych, w szczególności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług przewozowych, jeżeli tak to określenia ich marki, szacunkowej wartości i rocznika produkcji.

Wezwanie to zostało skarżącemu doręczone w dniu 22 grudnia 2010 r. (w trybie art. 73 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skarżący nie udzielił odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) należy rozważyć, czy w świetle podanych okoliczności skarżący spełnia przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Stosownie do postanowień art. 243 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Zgodnie z art. 245 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym.

Odnosząc się do wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy stwierdzić należy, że w stanie faktycznym istniejącym w rozpatrywanej sprawie brak jest przesłanek uzasadniających przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie, tym samym wniosek skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie. Przede wszystkim zauważyć należy, iż stosownie do powołanych przepisów, warunkiem przyznania stronie prawa pomocy jest wykazanie, iż występują przesłanki uzasadniające jej udzielenie. W interesie strony skarżącej leży zatem przedstawienie wszelkich okoliczności, które wskazywałyby na fakt pozostawania w trudnej sytuacji materialnej. Ocena zdolności płatniczych nie sprowadza się bowiem tylko do stwierdzenia, że skarżący uzyskuje lub nie uzyskuje dochodów, ale również polega na zbadaniu, czy posiada majątek oraz czy posiada obiektywnie rozumianą zdolność do zdobycia potrzebnych środków finansowych. Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2004 r. o sygn. akt GZ 71/04).

We wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący nie przekazał wszystkich niezbędnych do prawidłowej oceny jego stanu majątkowego informacji. Nie przekazał także takich informacji w związku z dodatkowym wezwaniem Sądu. W szczególności nie przedstawił żądanych informacji, tj. poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zeznania podatkowego za 2009 rok lub zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiąganych w tym okresie dochodach; nie przedłożył żądanych wyciągów z posiadanych rachunków i lokat bankowych, czy też informacji o posiadanych ewentualnie pojazdach mechanicznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług przewozowych. Informacje te, w szczególności dotyczące zeznań podatkowych, posiadanych rachunków i lokat bankowych i zgromadzonych na nich środkach finansowych, jak również informacje o zaciągniętych kredytach, terminie ich uruchomienia, zasadach spłaty i wysokości rat tych kredytów mogą mieć istotne znaczenie dla ustalenia faktycznych możliwości zarobkowych skarżącego, a tym samym jego możliwości płatniczych. Wszystkie te informacje były istotne z punktu widzenia ustalenia faktycznej sytuacji materialnej skarżącego i możliwości regulowania zobowiązań, w tym kosztów sądowych.

Brak tych informacji czyni niemożliwym autentyczną i rzetelną ocenę sytuacji finansowej strony i spełnienia przesłanek niezbędnych do ewentualnego przyznania prawa pomocy i określenia zakresu tej pomocy.

W świetle powyższych ustaleń, złożone przez skarżącego oświadczenie, zawarte w formularzu "PPF", nie zawiera - zdaniem referendarza - dostatecznych danych koniecznych do oceny jego rzeczywistych możliwości płatniczych. Skarżący nie wykazał w związku z tym w dostateczny sposób, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Uznając złożone oświadczenie za niewystarczające do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie uznać należało, że wniosek skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie.

Wyjaśnić przy tym należy, że powyższe rozstrzygnięcie nie zamyka skarżącemu prawa wniesienia ewentualnego kolejnego wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2, art. 245 § 3 w zw. z art. 252 § 1 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.