III SA/Łd 427/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3081118

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 listopada 2020 r. III SA/Łd 427/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2020 r. sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za styczeń 2016 r. postanawia: odrzucić skargę.a.l.

Uzasadnienie faktyczne

A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. M., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za styczeń 2020 r.

W następstwie rozpoznania wniosku skarżącej spółki o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 30 września 2020 r., III SPP/Łd 171/20 utrzymał w mocy postanowienie starszego referendarza sądowego z dnia 10 sierpnia 2020 r., III SPP/Łd 171/20 o odmowie przyznania skarżącej spółce prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Z uwagi na powyższe zarządzeniem z dnia 5 października 2020 r. Przewodniczący Wydziału III zarządził ponowne doręczenie skarżącej spółce odpisu zarządzenia z dnia 25 maja 2020 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 2.138 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi spółki w dniu 26 października 2020 r. W zakreślonym terminie strona nie uzupełniła braku fiskalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) - dalej: p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie, jak już wcześniej wskazano odpis zarządzenia z dnia 25 maja 2020 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został ponownie doręczony pełnomocnikowi skarżącej spółki w dniu 26 października 2020 r. Tym samym ustawowy 7 dniowy termin do uzupełnienia braku skargi rozpoczął swój bieg w dniu 27 października 2020 r. i upłynął bezskutecznie w dniu 2 listopada 2020 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę odrzucił.

e.o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.