Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778028

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 16 września 2010 r.
III SA/Łd 426/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 16 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...). nr (...) w przedmiocie prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

"A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł.z dnia (...) wydaną w przedmiocie prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału III z dnia 15 lipca 2010 r. strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 (dwieście) zł oraz złożenie aktualnego wyciągu z KRS-u i podpisanie skargi przez drugiego członka zarządu lub prokurenta, jeżeli sposób reprezentacji spółki nie uległ zmianie od dnia 18 maja 2009 r., w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższych zarządzeń został doręczony stronie skarżącej w dniu 26 lipca 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. - 18 akt sądowych). Pomimo upływu zakreślonego terminu spółka nie uzupełniła braków skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., pismo wnoszone przez stronę podlega opłacie. Wnosząc skargę strona zobligowana jest uiścić należną kwotę wpisu. Jeżeli tego nie uczyni, Przewodniczący wzywa stronę do opłacenia skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieopłacona w terminie skarga podlega odrzuceniu, w oparciu o dyspozycję art. 220 § 3 ustawy.

Natomiast przepis art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, iż sąd odrzuci skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie Przewodniczący zarządzeniami z dnia 15 lipca 2010 r. wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi. Wezwaniom Przewodniczący nadał rygor odrzucenia skargi w przypadku zaniechania wykonania wezwania w zakreślonym 7 - dniowym terminie. W dniu 26 lipca 2010 r. przesyłka pocztowa zawierająca powyższe wezwania została doręczona spółce. Tym samym uznać należy, iż spółka została prawidłowo pouczona o skutkach niewykonania w terminie zarządzeń z dnia 15 lipca 2010 r. Pomimo wezwania, strona skarżąca nie uiściła należnego wpisu oraz nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. ustawy odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.