Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778027

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
III SA/Łd 425/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

III SA/Łd 425/10 POSTANOWIENIE Dnia 26 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 26 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) wydaną w przedmiocie prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału III z dnia 15 lipca 2010 r. skarżąca spółka została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi oraz złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony-aktualnego wyciągu z KRS-u; złożenie odpisu skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpisy powyższych zarządzeń zostały doręczone stronie skarżącej w dniu 27 lipca 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 18 akt sądowych).

Pomimo upływu zakreślonego terminu spółka nie uzupełniła braków skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., pismo wnoszone przez stronę podlega opłacie. Wnosząc skargę strona zobligowana jest uiścić należną kwotę wpisu. Jeżeli tego nie uczyni, Przewodniczący wzywa stronę do opłacenia skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieopłacona w terminie skarga podlega odrzuceniu, w oparciu o dyspozycję art. 220 § 3 ustawy.

Natomiast przepis art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, iż sąd odrzuci skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie Przewodniczący Wydziału III zarządzeniami z dnia 15 lipca 2010 r. wezwał skarżącą spółkę do uiszczenia wpisu od skargi oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi. Wezwaniom Przewodniczący nadał rygor odrzucenia skargi w przypadku zaniechania ich wykonania w zakreślonym siedmiodniowym dniowym terminie. Przesyłka pocztowa zawierająca powyższe wezwania została doręczona stronie skarżącej w dniu 27 lipca 2010 r. Tym samym uznać należy, iż spółka została prawidłowo pouczona o skutkach niewykonania w terminie zarządzeń z dnia 15 lipca 2010 r. Spółka nie uzupełniła braków skargi.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. ustawy odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.