Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778024

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 listopada 2010 r.
III SA/Łd 422/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Dnia 19 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Z. na czynność Starosty (...) z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie odmowy włączenia dokumentacji technicznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego postanawia: zwrócić na rzecz B. Z. kwotę 200,- (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w dniu (...) roku i zaksięgowaną pod pozycją (...).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 maja 2010 r. B. Z. wniósł skargę na odmowę włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznych z rozgraniczenia nieruchomości.

W dniu 16 sierpnia 2010 r., w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego z dnia 6 sierpnia 2010 r., B. Z. uiścił na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 200 złotych tytułem wpisu sądowego od skargi.

Natomiast postanowieniem z dnia 9 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę B. Z.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 232 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od:

1)

pisma odrzuconego lub cofniętego;

2)

zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione.

Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu

niejawnym (§ 2 art. 232 powołanej ustawy).

Jak już wcześniej wskazano, postanowieniem z dnia 9 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę B. Z. Wobec powyższego należało uznać, że wpis sądowy od skargi uiszczony w dniu 16 sierpnia 2010 r. podlega zwrotowi.

Z tych względów na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

e.

o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.