Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778023

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 listopada 2010 r.
III SA/Łd 422/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak (spr.).

Sędziowie: WSA Krzysztof Szczygielski, NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Dnia 9 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2010 r. sprawy ze skargi B. Z. na czynność Starosty (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy włączenia dokumentacji technicznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 maja 2010 r. B. Z. wniósł skargę na odmowę włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznych z rozgraniczenia nieruchomości we wsi G. działka nr (...) gm. B. ((...)) oraz rozgraniczenia nieruchomości działka nr (...) w obrębie (...) m. S. ((...)) - na czynność z zakresu administracji Starosty S. wyrażoną w piśmie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej z dnia (...) r. nr (...) odnośnie przywrócenia terminu do wezwania do usunięcia naruszenia prawa (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Wydział III z dnia 10 marca 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 637/09).

W odpowiedzi na skargę Starosta S. wniósł o jej odrzucenie lub ewentualnie o oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna.

Zakres właściwości rzeczowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wyznaczają przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Z treści art. 3 § 2 pkt 1 - 8 tej ustawy wynika, że skarga może dotyczyć aktu administracyjnego, wydanego w postępowaniu administracyjnym (decyzje i postanowienia - pkt 1 i 2) oraz w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym (postanowienia, na które służy zażalenie - pkt 3). Ponadto zaskarżalne są inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - pkt 4, akty prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - pkt 5, inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - pkt 6, akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - pkt 7, bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1- 4 wskazanego przepisu - pkt 8.

Katalog skarg na określone w art. 3 § 2 działania organów administracji publicznej lub ich bezczynność, rozszerzają przepisy ustaw szczególnych, które przewidują sądową kontrolę.

Z treści przedmiotowej skargi wynika bezspornie, iż B. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na czynność Starosty S. wyrażoną w piśmie z dnia (...) r. nr (...), podpisanym w imieniu organu przez Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w S., informującym o przywróceniu skarżącemu terminu do wystąpienia z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa polegającego na odmowie włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego oraz o podtrzymaniu stanowiska organu w zakresie zasadności usunięcia usterek robót geodezyjnych dotyczących rozgraniczenia działki drogi oznaczonej nr (....) położonej we wsi G. gmina B. ((...)) i dokumentacji z rozgraniczenia działek nr (...) położonych w obrębie (....) miasta S. ([....]). Wskazane pismo nie mieści się w katalogu określonym w art. 3 § 2 ustawy prawo o Postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Z akt administracyjnych wynika tymczasem, iż opisane wyżej pismo, jest jedynie odpowiedzią organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, z którym skarżący wystąpił do Starosty S. w dniu (...) r. w związku z dokonaną przez ten organ w dniu (...) r. czynnością odmowy włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej (...) oraz (...) (patrz wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 września 2009 r. w spr. o sygn. akt III SA/Łd 187/09 oraz z dnia 10 marca 2010 r. w spr. o sygn. akt III SA/Łd 637/09) w rozumieniu art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i jako takie nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Pismo tego rodzaju nie zawiera bowiem żadnego rozstrzygnięcia organu, jak również nie stanowi czynności z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 powołanej wyżej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wyraża jedynie stanowisko Starosty S. w przedmiocie skierowanego do tego organu wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Tym samym skarga wniesiona na powyższe pismo jest niedopuszczalna, wobec czego, na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.