Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722257

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 lipca 2019 r.
III SA/Łd 417/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska (spr.).

Sędziowie: NSA Janusz Furmanek, WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2019 r. sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny merytorycznej projektu oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. nr (...) "Informacja o wyniku rozpatrzenia protestu" Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Ł. na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm, dalej ustawa wdrożeniowa) poinformowało, że protest A Sp. z o.o. w Ł. wniesiony od etapu oceny merytorycznej projektu o nazwie: Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania produktów", oznaczonego numerem wniosku o dofinansowanie: (...) w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania 11.3: Zwiększenie konkurencyjności MSP Poddziałania 11.3.1: Innowacje w MSP Konkursu numer: (...), nie został uwzględniony.

W uzasadnieniu wskazano, że konkurs nr (...) na dofinansowanie projektów został ogłoszony w dniu 25 lipca 2018 r. Nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 3 września 2018 r. do 21 września 2018 r. Regulamin konkursu, który został opublikowany w dniu ogłoszenia konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu tj. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Ł., został przyjęty Uchwałą Nr (...) Zarządu Województwa (...) z dnia 24 lipca 2018 r., zmieniony Uchwałą Nr (...) Zarządu Województwa (...) z dnia 18 lutego 2019 r. Regulamin konkursu określa zasady ogłaszania konkursu, warunki uczestnictwa, sposób i formę składania wniosków, sposób i kryteria oceny wniosków, zakres i sposób dokonywania poprawy i uzupełnień wniosków, zasady podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz procedurę odwoławczą.

W ramach przedmiotowego konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.3.1: Innowacje w MŚP, Działania 11.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014 - 2020, wnioskodawca złożył w dniu 21 września 2018 r. wniosek o dofinansowanie projektu o nazwie "Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania produktów", oznaczony nr (...).

COP wskazał, że zgodnie z § 13 Regulaminu konkursu projekt złożony przez wnioskodawcę podlegał ocenie przeprowadzonej przez KOP na podstawie kryteriów wyboru projektów, stanowiących Załącznik nr 4 do Regulaminu. Ocena projektu składała się z etapu oceny formalnej I stopnia, oceny merytorycznej oraz oceny formalnej II stopnia.

Projekt został pozytywnie oceniony pod względem spełnienia kryteriów oceny formalnej I stopnia i został przekazany do oceny merytorycznej, o czym wnioskodawca został poinformowany pismem z dnia (...) r.

Zgodnie z § 15 Regulaminu konkursu, ocena merytoryczna projektu dokonywana jest na zasadzie konsensusu przez co najmniej dwóch członków Komisji Oceny Projektów będących pracownikami Instytucji Pośredniczącej lub ekspertami. Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja projektów pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych dostępu (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie/Nie dotyczy) i punktowych.

Kryterium merytoryczne dostępu nr 1: "Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu" stanowi kryterium dopuszczające, tzn. jego niespełnienie skutkuje oceną negatywną i wstrzymaniem dalszej oceny merytorycznej projektu.

W ramach kryteriów merytorycznych dostępu nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 istnieje możliwość poprawienia wniosku o dofinansowanie w zakresie wynikającym z rekomendacji członków KOP, sformułowanych w procesie oceny.

COP wyjaśnił, że w wyniku oceny merytorycznej wniosek o dofinansowanie projektu o nazwie: Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania produktów", oznaczony nr (...), został negatywnie oceniony pod względem zgodności z kryterium merytorycznym dostępu nr 1: "Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu", zatem zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu konkursu nie podlegał dalszej ocenie merytorycznej.

Instytucja Pośrednicząca, pismem z dnia (...) r. poinformowała wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny projektu. W uzasadnieniu negatywnej oceny w ramach kryterium: "Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu", oceniający wskazali, że zgodnie z wyborem Wnioskodawcy, projekt polega na wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, co częściowo potwierdza argumentacja przedstawiona we Wniosku. Wnioskodawca powinien jednak potwierdzić wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. Wskazano, że wnioskodawca przedstawia cel projektu jako wprowadzenie do produkcji innowacyjnej linii technologicznej do obróbki profili aluminiowych (innowacja procesowa), która przyczyni się do zastosowania w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod produkcji, a co za tym idzie podwyższenia konkurencyjności firmy oraz jej rozwoju. Nie jest jednak jasne jakie parametry użytkowe lub ekonomiczne decydować będą o nowości rozwiązania procesu lub jakie ulepszone metody produkcji bądź produkty powstaną. Można odczytać to co Wnioskodawca podaje: Wniosek cz. 1 str. 14: "Przenośniki taśmowe, rolkowe oraz łańcuchowe stanowią w każdej linii produkcyjnej w przetwórstwie żywności ważny moduł transportowy surowców, półproduktów jak i wyrobu gotowego", jednak takie przenośniki Wnioskodawca już produkuje, co potwierdza tamże pisząc "Firma może poszczycić się wielokrotną realizacją inwestycji w urządzenia dla branży spożywczej". Podobnie z informacji podanych we Wniosku, cz. I wynika, że 45% dotychczasowej produkcji to profile aluminiowe i 45% to systemy transportowe, zatem nie wiadomo jakie nowe pola i czy możliwości niedostępne przed wprowadzeniem innowacji, otworzy prezentowana dywersyfikacja produkcji z punktu widzenia technicznego, użytkowego lub ekonomicznego. Warunki konkursu jasno bowiem wskazują że ważnym jest przedstawienie dokonania zmiany istotnych parametrów produktu/usługi z punktu widzenia użytkowego lub ekonomicznego. Wnioskodawca w pkt 8.3 "Krótki opis projektu" str. 7, informuje o przedmiocie projektu: "jest wprowadzenie do produkcji innowacyjnej linii technologicznej do obróbki profili aluminiowych (innowacja procesowa), która przyczyni się do zastosowania w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod produkcji a co za tym idzie podwyższenia konkurencyjności firmy oraz jej rozwoju oraz dalej tamże wskazuje, że "Głównym założeniem wdrażanej technologii jest wprowadzenie na rynek udoskonalonych produktów w zakresie profili aluminiowych, przenośników taśmowych, rolkowych oraz łańcuchowych, które wykorzystywane są miedzy innymi w przetwórstwie żywności oraz produkcji napojów*. Wnioskodawca informuje o udoskonalonych produktach, które powstaną w wyniku innowacji procesowej. Zgodnie z przewodnikiem Oslo innowacja procesowa to: Innowacja procesowa (w obrębie procesu), to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostarczania. Zalicza się tu, co należy podkreślić, znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Innowacje w obrębie procesów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów.

Innowacje w obrębie procesów nie obejmują natomiast:

* niewielkich zmian lub ulepszeń,

* wzrostu zdolności produkcyjnych lub usługowych uzyskanego dzięki dodaniu systemów produkcyjnych które są bardzo podobne do tych stosowanych dotychczas.

Przedmiotowy projekt nie dotyczy zatem innowacji procesowej z punktu widzenia użytkowego lub ekonomicznego ani dostarczenia znacząco udoskonalonych produktów.

Zgodnie ze strategią Firmy, załącznik nr 10 i opisem wskazanym w II cz. Wniosku, Wnioskodawca realizuje konieczny zakup nowych innowacyjnych maszyn, jednak nie można potwierdzić, że nastąpi przy tym poszerzenie asortymentowej oferty firmy o znacząco udoskonalone produkty dotychczas nie oferowane przez przedsiębiorstwo. W istocie zakres rzeczowy to: zakup nowych maszyn, ale już których parametry nie są zestawione z innymi, a nowe produkty są opisywane bardzo nieprecyzyjnie i ogólnikowo jako udoskonalone produkty dotychczas nie oferowane przez przedsiębiorstwo). Podobnie dalej na str. 18,II cz. Wniosku Wnioskodawca wskazuje, że: wszelkie potrzeby Klientów zostaną zaspokojone, gdyż występuje uzasadnione zapotrzebowanie na udoskonalone produkty opracowane w wyniku realizacji projektu wzmocniona zostanie konkurencyjność przedsiębiorstwa", nie zawierając w tym fragmencie elementów informujących o technicznych, ekonomicznych czy użytkowych elementach innowacyjności Projektu, widzianego jako innowacyjny proces produkcji. Do potwierdzenia spełnienia kryterium nie wystarcza sama deklaracja, że jest to wdrożenie innowacyjnego procesu produkcyjnego w myśl opracowanej na zlecenie Firmy, przez Politechnikę (...) Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji, strategii rozwoju. Całość rozwiązania polega na zakupie elementów nowoczesnych, ale rynkowych, wytworzonych poza przedsiębiorstwem Wnioskodawcy, jak wszystkie podane w załączniku 7, co potwierdza również opinia o innowacyjności, zgodnie z którą celem Projektu jest zakup i wdrożenie nowoczesnej technologii obcej. Projekt ma więc charakter inwestycji polegającej na odtworzeniu, modernizacji czy poszerzeniu posiadanego parku maszynowego bez potrzebnych, zgodnie z typem konkursu, elementów innowacyjności. Standardowa zmiana wynikająca jedynie z naturalnego postępu technicznego np.: w postaci zastosowania ulepszonych poza przedsiębiorstwem wnioskodawcy materiałów czy maszyn, bez dokonania zmiany istotnych parametrów produktu/usługi, z punktu widzenia użytkowego lub ekonomicznego, nie będzie zatem uznawana za spełniającą warunek,.produktu/procesu nowego lub znacząco ulepszonego". Wobec braku informacji o wdrażanej innowacji procesowej z punktu widzenia użytkowego lub ekonomicznego oraz przekonujących informacji dostarczenia znacząco udoskonalonych produktów Projekt nie jest innowacyjny w skali regionu. Projekt wykazuje innowację procesową co najwyżej tylko na poziomie przedsiębiorstwa, niemniej jednak nawet wtedy wynika ona z naturalnego rozwoju stanu techniki. Wnioskodawca nie przedstawił przekonującej argumentacji na potwierdzenie okoliczności, że wdrażana innowacja procesowa stosowana jest w skali regionu nie dłużej niż 3 lata, jak również w skali kraju nie dłużej niż 3 lata. Tymczasem dla spełnienia kryterium niezbędne jest by projekt dotyczył wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w obrębie produktu (innowacja produktowa) lub procesu (innowacja procesowa) stosowanych w województwie (...) nie dłużej niż 3 lata. Podsumowując należy uznać kryterium za niespełnione. Niespełnienie kryterium skutkuje zatem odrzuceniem wniosku i wstrzymaniem dalszej oceny merytorycznej projektu.

W odpowiedzi na powyższe, wnioskodawca w dniu 13 marca 2019 r. złożył do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy protest od wyniku oceny projektu. W złożonym proteście spółka wskazała, że wniosek dotyczy innowacyjnych rozwiązań w obrębie procesu, o czym świadczy załączona do wniosku Opinia o innowacyjności. Na potwierdzenie swojego stanowiska wnioskodawca przytoczył definicję innowacji procesowej określoną w Podręczniku Oslo i wyjaśnił, iż wszystkie wymagane informacje zostały dokładnie opisane i sparametryzowane w II części wniosku, pkt D.2 "Poziom innowacyjności projektu" str. 45. Strona wyjaśniła, iż opisana innowacja w zakresie procesu cechować się będzie między innymi minimalizacją strat materiału pełnowartościowego, jak i wykorzystywaniem materiałów pozostałych z innych, wcześniejszych procesów, co będzie mieć wpływ na ekonomię procesu, jak i na ochronę środowiska poprzez minimalizowanie powstawania odpadów w postaci złomu. Przytaczając zapisy wniosku, autor protestu wskazywał na główny cel wdrażanej inwestycji tj. zwiększenie potencjału konkurencyjnego firmy na polskim jak i regionalnym oraz działania, dzięki którym zostanie on osiągnięty. Wnioskodawca powołał się na uzasadnienie eksperta wskazujące ofertę firmy. Odnosząc się do powyższego wyjaśnił, iż opis dotychczasowych produktów nie opiera się jedynie na uzasadnieniu zawartym na str. 14 I części wniosku (wskazanie eksperta), lecz szeroka charakterystyka własnych wyrobów opisana została w części II wniosku, pkt A.2.Oferta i przychody działalności'. Podkreślał, iż efektem wdrożenia innowacyjnego procesu wytwórczego poprzez zakup nowoczesnych maszyn sterowanych numerycznie CNC, ma być wprowadzenie znacząco udoskonalonych produktów, na które jest ogromne zapotrzebowanie na rynku. Wnioskodawca wskazał, że zakup gniazda obróbczego wraz z dedykowanym oprogramowaniem sterującym tymi maszynami, połączone ze sprawniejszym i szybszym przygotowaniem elementów złącznych poprzez wprowadzenie nowej organizacji pracy magazynu i wdrożeniu oprogramowania i osprzętu typu WMS pozwoli wnioskodawcy na szybszą realizację zleceń połączoną z mniejszą ilością pomyłek niż dotychczas. Zdaniem autora protestu, dedykowane oprogramowanie sterujące połączone z gniazdem obróbczym (innowacja procesowa), pozwalać będzie na obróbkę szerokiej gamy profili przy minimalnym nakładzie czasu potrzebnego na przezbrojenia, a także z uwagi na możliwość szybkich zmian maszyn w obrębie gniazda obróbczego, które będzie w tym celu wykorzystane. Takie podejście, jak wyjaśnił wnioskodawca, pozwoli na dostosowanie parametrów obróbki w taki sposób, aby osiągnąć najlepsze parametry dokładności i powtarzalności obróbki przy jednoczesnej optymalizacji czasów obróbki.

Wnioskodawca zaznaczył, iż w przypadku wniosku jego firmy nie wskazuje na innowacyjność produktową, ale na innowacyjność procesową, co zostało szczegółowo uzasadnione w części II wniosku, pkt D "Innowacyjność projektu", gdzie innowacja procesowa - oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy, natomiast kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie jest stosowane w województwie (...) nie dłużej niż trzy lata, co w opinii wnioskodawcy zostało spełnione. Wnioskodawca wyjaśnił ponadto, iż zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej przełoży się na wprowadzenie do oferty znacząco udoskonalonych produktów. Podał także, iż w celu poprawienia efektywności pracy oraz poprawy jakości składanych konstrukcji, kluczowym celem firmy jest wdrożenie i uruchomienie działu produkcji części i podzespołów przy użyciu maszyn sterowanych numerycznie CNC. Pierwszym krokiem w tym etapie był zakup centrum tokarskiego CNC z napędzanymi osiami C i Y, który został już zakupiony z własnych środków. Początek wdrażania innowacyjnej technologii wg wnioskodawcy rozpoczął się w momencie przeprowadzki do nowej fabryki w IV kwartale 2018 r. Wskazał na planowany do nabycia park maszynowy, dzięki któremu firma będzie w stanie wdrożyć udoskonalone produkty. Tak więc kolejnym etapem jest zakup maszyn CNC pozwalających na zwiększenie dokładności obróbki oraz palety obróbek w konstrukcyjnych profilach aluminiowych. Wszystkie wskazane we wniosku trzy maszyny typu:

- centrum obróbcze przelotowe z (...) osiami

- elektroniczna piła dwugłowicowa,

- centrum obróbcze CNC, tworzące gniazdo obróbcze wraz dedykowanym oprogramowaniem sterującym tymi maszynami jest pierwszą aplikacją tego typu w Polsce. Jak wskazał wnioskodawca, na etapie pisania wniosku firma dokonała rozeznania rynku pod kątem możliwych dostawców maszyn. Na świecie jest obecnie dwóch równorzędnych producentów maszyn, którzy są w stanie stworzyć kompletne gniazdo obróbcze składające z zestawu opisanych we wniosku trzech maszyn powiązanych ze sobą aplikacją specjalistyczną i innowacyjną ze względu na dedykowane oprogramowanie. Na te okoliczność firma posiada oświadczenie wyłącznego dystrybutora (B Sp. z o.o.) producenta maszyn firmy C (Włochy). Dodatkowo załączona do wniosku opinia o innowacyjności wystawiona przez Politechnikę (...) została także oparta m.in. ma podstawie potencjalnych ofert producentów maszyn oraz wskazanej opinii. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego procesu wytwórczego, firma będzie w stanie wytworzyć udoskonalone produkty. Korzyści z zastosowania innowacji procesowej, jak wyjaśnia protestujący, zostały szczegółowo opisane w części II wniosku, pkt D.2 "Poziom innowacyjności projektu" str. 45 poprzez zestawienie trzech danych: Cecha/funkcjonalność towaru/usługi/technologii, Korzyść/przewaga oraz Parametry techniczne, jakie firma będzie w stanie uzyskać w wyniku wprowadzenia innowacji procesowej. Autor protestu wskazał ponadto, iż w pkt D.1 II części wniosku opisano dotychczasowy proces produkcji standardowej konstrukcji w porównaniu z procesem technologicznym po zmianach, czyli wdrożeniu innowacji procesowej. Wnioskodawca podkreślił, że:bardzo istotnym i innowacyjnym w całym procesie produkcyjnym jest fakt połączenia gniazda obróbczego z dedykowanym oprogramowaniem, Oprogramowanie gniazda pozwala na połączenie zleceń pod względem powtarzalności asortymentu, a następnie przeprowadzana jest optymalizacja rozkroju sztang profili. Oprogramowanie gniazda obróbczego podaje ilość i rodzaj sztang profili jakie mają zostać dostarczone do obróbki, podaje również ile i jakiego profilu ma być obrobione przy użyciu danej maszyny gniazda. Spółka podkreślała, że kładła duży nacisk na spełnienie przez dostawcę stawianych funkcji i parametrów, organizowane były prezentacje i spotkania z dostawcami. Dowodem na innowacyjność jest zdaniem spółki także fakt, że w przesłanych przez obu oferentów listach referencyjnych nie powtarzają się firmy, które kupiły wszystkie 3 maszyny w tej samej konfiguracji wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Potwierdza to zatem, iż firma A sp. z o.o. jest pierwszą w kraju firmą wdrażającą opisywany we wniosku proces technologiczny.

Zaskarżoną informacją z dnia (...) r., doręczoną 16 kwietnia 2019 r. poinformowano stronę, że protest od etapu oceny merytorycznej projektu nie został uwzględniony. W uzasadnieniu informacji COP wskazało, że zgodnie z art. 37 ustawy wdrożeniowej, właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Organ podkreślił, że w niniejszej sprawie należało zbadać, czy słuszna jest argumentacja wnioskodawcy, dotycząca spełnienia zakwestionowanego w proteście kryterium merytorycznego dostępu. To znaczy, że należy zbadać, czy objęcie wnioskowanego projektu dofinansowaniem nie naruszy warunków uczestnictwa w konkursie, zasad naboru i oceny wniosków o dofinansowanie.

COP wyjaśniło, że w ramach kryterium merytorycznego dostępu nr 1: "Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu" ocenie podlega, czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R albo wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Innowacje rozumiane są zgodnie z Podręcznikiem Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie z 2005 r., wspólna publikacja OECD oraz Eurostat:

* innowacja produktowa - oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia,

* innowacja procesowa - oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Prace B+R rozumiane są jako badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały ocenie. Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie jest stosowane w województwie (...) nie dłużej niż 3 lata. Ocena jest dokonywana na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji potwierdzających innowacyjność projektu, zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w załączonych dokumentach, takich jak np. opinia o innowacyjności, wyniki badań, publikacje naukowe, dokumenty patentowe, dokumenty statystyczne i inne, które pozwolą na weryfikację spełnienia niniejszego kryterium.

Ww. kryterium stanowi kryterium dopuszczające, tzn. jego niespełnienie skutkuje oceną negatywną i wstrzymaniem dalszej oceny merytorycznej projektu.

COP wyjaśniło, że w trakcie badania zasadności protestu, w celu potwierdzenia prawidłowości dokonanej oceny, powołany został ekspert, będący w wykazie kandydatów na ekspertów regionalnych, zatwierdzonym uchwałą Zarządu Województwa (...). Wskazało, że wnioskodawca odwołując się do § 5 Regulaminu konkursu, stwierdza (zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie), że projekt dotyczy deklarowanej innowacji procesowej. Powołując się z kolei na definicje zawarte w Podręczniku Oslo oraz wskazując zapisy w punkcie D.2 II części wniosku: "Poziom innowacyjności projektu", podnosi, że dokładnie i parametrycznie opisał innowację, jakiej dotyczy projekt i przywołuje deklaratywne informacje zawarte we wniosku, mówiące o tym, że jednym z celów projektu jest wdrożenie na rynek znacząco ulepszonych produktów pod względem dokładności wykonania i w poszerzonej palecie produktowej oraz wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod produkcji. Wnioskodawca słusznie wskazał, że w punkcie A.1 i A.2 II części wniosku zostały zawarte opisy aktualnie oferowanych przez niego produktów oraz że w punkcie A4 II części wniosku został przedstawiony opis zapotrzebowania na produkt będący rezultatem projektu. W dalszej części protestu jego autor powołuje się na zapisy dotyczące cech planowanego do zakupu gniazda obróbczego, wynikających z zastosowania w nim oprogramowania sterującego, co "prowadzi do szybszej realizacji zleceń" i "zmniejszenia ilości pomyłek w stosunku do dotychczasowej obróbki". Aktualnie, jak informuje wnioskodawca we wniosku, produkcja w przedsiębiorstwie nie jest zautomatyzowana do poziomu organizacyjnego gniazd obróbczych.

Dokonując na tym etapie podsumowania przedstawionych wyżej informacji w kontekście oceny spełnienia kryterium nr 1 organ stwierdził, że aby proces i/lub produkt były uznane za innowacyjne, zgodnie z Podręcznikiem Oslo Manual, muszą spełniać wymagania określone jako wprowadzenie nowych funkcjonalności lub nowych parametrów cech funkcjonalnych. W przypadku przedmiotowego projektu, nie może być mowy o nowych funkcjonalnościach w kontekście procesu ani produktu, jako że istnienie nowych funkcjonalności tutaj nie występuje. Wnioskodawca będzie realizował obróbkę przy użyciu maszyn CNC skonfigurowanych w gniazdo obróbkowe, co jest powszechnie stosowane na świecie i w kraju, a w kwestii produktu dokumentacja aplikacyjna wskazuje gamę produktów już dostępnych na rynku i po części produkowanych przez samego wnioskodawcę. Tak więc w przedmiotowym przypadku możliwe jest analizowanie aspektów innowacyjności jedynie pod kątem tzw. znaczącej zmiany, czyli wprowadzenia nowych parametrów procesu lub parametrów cech funkcjonalnych produktów. Aby można było uznać spełnienie definicji produktu znacząco zmienionego, niezbędne jest podanie ilościowych i policzalnych parametrów jego cech funkcjonalnych, przy czym wskazane muszą być parametry "bazowe" i "nowe". Za parametry bazowe uznaje się parametry procesu lub parametry cech funkcjonalnych produktów aktualnie dostępnych na rynku referencyjnym, zaś za parametry nowe uznaje się wielkości charakteryzujące nowy proces i/lub nowy produkt. Organ wskazał, że w rozpatrywanym wniosku główny nacisk położony jest na deklarowaną innowację procesową oraz wynikający z jej zastosowania produkt. Zdaniem organu w żadnej z przytoczonych w proteście treści wniosku (ani w innych częściach nieprzywołanych w proteście) nie wskazano parametrów bazowych procesu w formie policzalnej, które mogłyby pełnić funkcję wartości bazowych odniesienia. Wnioskodawca opisuje jedynie parametry, jakimi charakteryzują się planowane do nabycia maszyny konfigurowane w gniazdo obróbcze, przy czym podane we wniosku parametry tych maszyn i urządzeń znajdują odpowiedniki na rynku, nawet lokalnym. Brak wskazanych cech bazowych, do jakich odnosi się planowana do nabycia technologia obróbki, powoduje, że w świetle przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej informacji nie może być ona uznana za proces znacząco zmieniony w kontekście definicji zawartych w Podręczniku Oslo.

Organ zauważył, że wnioskodawca deklaruje innowację w skali kraju, podczas gdy bliźniacze parametry procesu (poszczególnych elementów planowanej do nabycia infrastruktury) dostępne są już od wielu lat w wielu gałęziach przemysłu obróbkowego w regionie i w całym kraju. Należy zwrócić uwagę, że zarówno w treści wniosku, jak również w proteście, występują jedynie ogólne informacje - niepoliczalne i deklaratywne - mówiące o poszerzeniu gamy profili, szybszej realizacji zleceń, zmniejszeniu ilości pomyłek, skróceniu czasu przezbrojenia itp. Żadne konkretne wartości - parametry innowacyjne procesu - nie zostały zdefiniowane, a tym samym słusznie nie uznano procesu za innowacyjny w skali kraju czy regionu.

Wnioskodawca przedstawił wraz z dokumentacją aplikacyjną Opinię o innowacyjności, sporządzoną przez Pracownię Badań i Ekspertyz Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki (...). Staranna analiza tego dokumentu pozwala stwierdzić, że odnosi się on jedynie do procesu (brak wskazanej innowacji produktowej). Podkreśla on również w swej treści "wprowadzenie udoskonalonego procesu wytwórczego w firmie A, nie zaś wprowadzenie znacząco zmienionego procesu. W uzasadnieniu Opinii powielone zostały jedynie treści z wniosku, dotyczące parametrów poszczególnych elementów infrastruktury produkcyjnej planowanej do nabycia w projekcie. COP zaznaczył, że Opinia o innowacyjności, poza deklaratywnym wskazaniem na innowację w skali regionu i kraju, nie prezentuje treści merytorycznie potwierdzających innowacyjność procesu, którego dotyczy projekt, zgodnie z definicjami procesu znacząco zmodyfikowanego/zmienionego. Również w opinii (tak jak i we wniosku o dofinansowanie) nie wskazano wartości bazowych i docelowych parametrów procesu. Dodatkowo, Opinia o innowacyjności bazuje na skąpej i nie najnowszej bibliografii (punkt 4.3 opinii - lata publikacji 2008, 2007, 2014, 2013), która ma potwierdzać niestosowanie technologii w ostatnich 3 latach, jednak sama w sobie jest starsza niż 3 lata. Jedynym wskazanym w Opinii merytorycznym źródłem - ściśle związanym z jej przedmiotem - są "strony internetowe producentów maszyn proponowanych w projekcie". Jednakże strony te nie mogą być uznane za jedyne źródło obiektywne, które może wskazać rozwiązania konkurencyjne i ich parametry w sposób wiarygodny. Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawiona opinia nie jest w pełni wiarygodna.

Odnosząc się natomiast do wyjaśnień autora protestu dotyczących dokonania rozeznania rynkowego (maszyn i oprogramowania), organ wskazał, że przedstawiona argumentacja w tym zakresie nie stanowi potwierdzenia innowacyjnego charakteru procesu. Wnioskodawca powołuje się w proteście na wizyty i prezentacje, jakie zostały przeprowadzone przez oferentów maszyn i urządzeń (przedstawiono raport z prezentacji jako załącznik do protestu), co jednak nie może zostać uznane za potwierdzenie innowacji procesowej lub produktowej zgodnie z definicjami innowacyjności zawartymi w Podręczniku Oslo.

COP podkreślił, że w proteście wnioskodawca, jako parametr innowacyjny akcentuje połączenie gniazda obróbczego z dedykowanym oprogramowaniem. Należy jednak zaznaczyć, że niestety nie wskazuje żadnych cech (wpływu na parametry procesu) zastosowania powyższego systemu informatycznego programowania. Organ zaznaczył, że w przypadku maszyn CNC (powszechnie już używanych), również konfigurowanych w gniazda obróbkowe, stosowanie integracji informatycznej jest bardzo często spotykane i samo w sobie nie stanowi o innowacji, dopiero nowe parametry procesu wynikające z zastosowania np. nowych algorytmów sterowania gniazdem/gniazdami, mogą być uznane za miarę innowacyjności. Organ podkreślił, że wnioskodawca w proteście w sposób wybiórczy cytuje fragmenty z Podręcznika Oslo odnoszące się do definicji innowacji procesowej i produktowej, nie uwzględnia jednak wszystkich aspektów, jakie muszą być wzięte pod uwagę przy określaniu skali innowacyjności procesu i/lub produktu. Przypomniano, że aby móc uznać innowację procesową, muszą zostać przedstawione parametry cech innowacyjnych procesu, odróżniające go od tych powszechnie stosowanych. W rozpatrywanym przypadku, deklaracja faktu montowania urządzenia automatyzującego lub czujników czasu rzeczywistego, które mogą lepiej sterować procesami, czy też komputerowe wspomaganie tworzenia produktów, same w sobie nie świadczą o innowacyjności procesu w skali szerszej niż tylko skala przedsiębiorstwa. Przytoczone przez wnioskodawcę w proteście informacje, bez podania parametrów procesu w odpowiedniej formie (wartości bazowe/odniesienia i nowe, będące wynikiem wdrożenia planowanej technologii), nie stanowią o innowacyjności projektu. Dopiero konkretne wartości w obszarach procesu, zdefiniowane w sposób policzalny, mogłyby potwierdzić innowację procesową.

Podsumowując zatem weryfikację prawidłowości przeprowadzonej oceny w ramach przedmiotowego kryterium, COP wskazał, że przedstawione we wniosku treści nie pozwalają na uznanie, że projekt obejmuje innowację procesową. Nie przedstawiono bowiem mierzalnych parametrów świadczących o innowacyjnym (co najmniej w skali regionu) charakterze technologii będącej przedmiotem projektu. Z uwagi na brak wskazanych cech/parametrów bazowych, do jakich odnosi się planowana technologia obróbki, nie można uznać, że będzie to proces znacząco zmieniony w kontekście definicji zawartych w Podręczniku Oslo.

Organ podniósł także, że obowiązkiem strony jest dostarczenie konkretnych informacji, które są niezbędne do przeprowadzenia oceny. Brak określonych informacji musi prowadzić do negatywnej oceny danego kryterium. Brak wskazania określonych informacji może oznaczać brak należytego przygotowania projektu. Strona nie może przerzucać odpowiedzialności za swoje działania (sporządzenie wniosku) na Organ i następnie wskazywać na określone nieprawidłowości oceny.

Zdaniem COP protestujący nie przedstawił argumentacji, która świadczyłaby obłędach proceduralnych na etapie weryfikacji zapisów projektu pod kątem wyznaczonych kryteriów oceny, jaką przeprowadzili eksperci. Na podstawie zaprezentowanych powyżej ustaleń dotyczących poprawności przeprowadzonej oceny organ uznał zasadność argumentów zawartych w zakwestionowanym przez autora protestu - wyniku oceny ekspertów. Stwierdził, że wskazuje on niewątpliwie, iż ocena nie została przeprowadzona pobieżnie, a niespełnienie kryterium merytorycznego dotyczącego wpisywania się w typ projektu, skutkujące negatywną oceną wniosku o dofinansowanie, wynika z treści dokumentacji aplikacyjnej. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, oraz dokonując podsumowania weryfikacji prawidłowości przeprowadzonej oceny pod kątem spełnienia przedmiotowego kryterium, uwzględniając stanowisko wnioskodawcy wyrażone w proteście, wskazano, że oceniający słusznie uznali kryterium: Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu (kryterium nr 1) za niespełnione.

Analizując w szczególności argumenty wnioskodawcy zawarte w złożonym proteście, organ podkreślił, że nie wskazał on okoliczności pozwalających na zmianę wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej projektu. Protest może zostać uznany za zasadny w całości, jedynie wtedy, kiedy wnioskodawca odwołując się do konkretnych kryteriów udowodni, iż ocena każdego z nich była niezgodna ze stanem rzeczywistym. Organ zauważył, że istotą postępowania konkursowego jest wykazanie w składanej dokumentacji aplikacyjnej wszystkich wymaganych elementów w sposób jednoznaczny, czytelny, spełniający wszystkie wskazane zakresy. Jeżeli określony wniosek tych treści nie zawiera bądź czyni to w sposób niejednoznaczny, to zawsze będzie to wpływało na wynik oceny projektu. To na wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia wniosku o dofinansowanie w sposób staranny, kompletny, odpowiadający założeniom danego programu operacyjnego i uwzględniający kryteria oceny. Wszelkie błędy i wady dokumentacji obciążają wnioskodawcę. Nie ma podstaw prawnych do żądania od instytucji zarządzających i pośredniczących, aby interpretowały wątpliwości na korzyść wnioskodawcy. To wnioskodawca musi zadbać o to, aby przekonać instytucje rozdysponowujące pomoc, że jego projekt gwarantuje realizację celów danego działania. Organ wyjaśnił, że wymagania i procedury wynikające z dokumentacji konkursowej obowiązują zarówno wnioskodawców, jaki i instytucję przeprowadzającą konkurs - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, wobec tego powinny być przestrzegane i egzekwowane z należytą starannością i dokładnością.

W skardze z dnia 30 kwietnia 2019 r. skierowanej do sądu A sp. z o.o. w Ł. wniosła o jej uwzględnienie i stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez IW oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zaskarżonej informacji zarzucono naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 56 ust. 2 i art. 58 ust. 1 w zw. z art. 37 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) poprzez uznanie, iż projekt nie zawiera cech innowacyjności i w konsekwencji nieuwzględnienie protestu z dnia (...) marca 2019 r. W ocenie skarżącej złożony wniosek dotyczy innowacyjnych rozwiązań w obrębie procesu (innowacja procesowa), o czym świadczy załączona do wniosku Opinia o innowacyjności sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Politechnikę (...), Instytut Inżynierii Materiałowej Pracownia Badań i Ekspertyz. W uzasadnieniu skargi strona powtórzyła argumentację zawartą w proteście.

W odpowiedzi na skargę Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wniosło o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2107), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Stosownie zaś do treści art. 3 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Podstawę prawną zaskarżonego rozstrzygnięcia stanowiły przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) (dalej u.z.r.p. lub ustawa wdrożeniowa) oraz Regulamin konkursu wraz z załącznikami przyjęty uchwałą nr (...) Zarządu Województwa (...) z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniony uchwałą nr (...) Zarządu Województwa (...) z dnia 18 lutego 2019 r. Skarżący złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, Konkursu Nr (...).

Jak stanowi art. 1 ust. 1 u.z.r.p., ustawa określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, podmioty uczestniczące w realizacji tych programów i polityki oraz tryb współpracy między nimi. Zgodnie z przyjętymi w ustawie zasadami realizacji programów operacyjnych, wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym albo pozakonkursowym (art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.r.p.). W trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez właściwą instytucję. Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i: uzyskały największą liczbę punktów albo uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w pkt 1 (art. 39 ust. 1 i 2 u.z.r.p.).

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

1) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;

2) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

Protest jest rozpatrywany przez właściwą instytucję zarządzającą, którą w przypadku regionalnego programu operacyjnego jest zarząd województwa (art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.r.p.) lub pośredniczącą, jeżeli została ustanowiona dla danego programu operacyjnego i instytucja zarządzająca powierzyła jej zadania w tym zakresie (art. 55 u.z.r.p.). Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy właściwa instytucja informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. W przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a. Skarga jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 albo art. 66 ust. 1 pkt 1, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 61 ust. 1 i 2 u.z.r.p.).

W rozpoznawanej sprawie wszystkie wskazane powyżej warunki formalne skargi zostały spełnione, tj. skarga wraz z dokumentacją została złożona z zachowaniem 14-dniowego terminu bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Informacja o nieuwzględnieniu protestu została doręczona w dniu 16 kwietnia 2019 r. (dowód doręczenia w załączonych aktach), a skarga została nadana do Sądu 30 kwietnia 2019 r.

Stosownie do treści art. 61 ust. 8 u.z.r.p., w wyniku rozpoznania skargi sąd może:

1) uwzględnić skargę, stwierdzając, że:

a) ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 39 ust. 1,

b) pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do rozpatrzenia przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 55 albo art. 39 ust. 1;

2) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;

3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe.

Przechodząc do oceny zasadności skargi podkreślić należy, że właściwa instytucja przeprowadza konkurs na podstawie określonego przez siebie regulaminu (art. 41 ust. 1 u.z.r.p.). Regulamin konkursu określa m.in. przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu, formę konkursu, termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu i sposób uzupełniania w nich braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania w nich oczywistych omyłek, wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu, kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia (art. 41 ust. 2 pkt 7 u.z.p.r.),formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a właściwą instytucją, w tym wzywania wnioskodawcy do uzupełniania i poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy oraz instytucje właściwe do ich rozpatrzenia, formę i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu (obligatoryjne zagadnienia, które mają znaleźć się w regulaminie określone zostały w art. 41 ust. 2 u.z.r.p., przy czym nie jest to wyliczenie wyczerpujące).

Regulamin nie jest źródłem prawa w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP, tym niemniej spełnia kryteria źródeł prawa w szerokim tego słowa znaczeniu. Mając na uwadze normatywny charakter regulaminu stwierdzić należy, że jako akt tworzący system realizacji odpowiednich programów, przyjętych na podstawie stosownych umocowań ustawowych przyznanych instytucjom zarządzającym, regulamin konkursu, określany w doktrynie między innymi jako swoiste, bądź niezorganizowane źródło prawa, powinien stanowić podstawę oceny legalności rozstrzygnięcia konkursowego, jednakże tylko łącznie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Z kolei, sytuację uczestników postępowania odwoławczego zabezpieczają i stabilizują gwarancje wynikające z zasad systemu prawa oraz zasad prawa polityki rozwoju (polityki spójności), w szczególności: zasada równości, zasada jawności (otwartości), zasada przejrzystości i zasada bezstronności. Ustawa o zasadach realizacji programów zawiera przepisy regulujące zasady prowadzenia polityki rozwoju opartej na środkach finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, służących realizacji unijnej polityki spójności w latach 2014-2020. Przepisy tej ustawy recypują zasady rozporządzenia ogólnego, w szczególności zasadę równego dostępu do pomocy statuuje art. 26 ust. 2, którego treść, nawiązującą do zasad pomocniczości, sprawiedliwości, równości i otwartości, zawierają dyrektywy skierowane do instytucji zarządzającej, odpowiadającej za procedurę wyboru i oceny projektów.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu o nazwie "Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania produktów". Zgodnie z § 5 pkt 1 Regulaminu konkursu przedmiotem konkursu był wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągniecia celu określonego dla Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO W (...) 2014-2020. Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie (...).

Zgodnie z § 5 pkt 2 i 3 dofinansowaniu podlegały następujące typy projektów:

- wdrożenie wyników prac B+R;

- wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Ocenie zaś podlegać miało, czy projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w obrębie produktu (innowacja produktowa) lub procesu (innowacja procesowa). Dodatkowym efektem projektu mogło być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych, jednak te rodzaje innowacji nie podlegają ocenie i finansowaniu.

W § 5 pkt 4 Regulamin precyzuje, że do oceny zakresu, o którym mowa w ust. 3 przyjmuje się definicję innowacji określoną w Podręczniku Oslo, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Zgodnie z ww definicją można rozróżnić:

- innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

- innowację procesową - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

W myśl § 5 pkt 6 Regulaminu wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane w województwie (...) dłużej niż 3 lata. Ocena projektu będzie dokonywana na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji potwierdzających innowacyjność projektu, zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w załączonych dokumentach, takich jak np.: opinia o innowacyjności, wyniki badań, publikacje naukowe, dokumenty patentowe, dokumenty statystyczne i inne, które pozwolą na weryfikację spełnienia niniejszego kryterium.

(...)

Ponadto w myśl § 15 pkt 1 i 2 Regulaminu ocena merytoryczna projektu ma na celu jego weryfikację pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych dostępu (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie/Nie dotyczy) i punktowych.

Kryterium merytoryczne dostępu nr 1 (Wpisywania się projektu we właściwy typ projektu) stanowi kryterium dopuszczające, tzn. jego niespełnienie skutkuje oceną negatywną i wstrzymaniem dalszej oceny merytorycznej projektu.

W niniejszej sprawie projekt złożony przez skarżącą spółkę spełnił kryteria oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej, gdzie został negatywnie oceniony pod względem zgodności z kryterium merytorycznym dostępu nr 1 "Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu" i w związku z tym nie został poddany dalszej ocenie merytorycznej.

Istota problemu w rozpatrywanej sprawie sprowadza się do sprawdzenia, czy organ prawidłowo i zgodnie z zasadami konkursu dokonał oceny wskazanego wyżej kryterium merytorycznego i zasadnie negatywnie ocenił spełnienie tego kryterium.

We wniosku strona wpisała, że przedmiotem projektu jest wprowadzenie do produkcji innowacyjnej linii technologicznej do obróbki profili aluminiowych (innowacja procesowa), która przyczyni się do zastosowania w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod produkcji, a co za tym idzie, podwyższenia konkurencyjności firmy oraz jej rozwoju. Celem inwestycji jest zwiększenie potencjału konkurencyjnego firmy na polskim jak i regionalnym rynku Wnioskodawca wskazał, iż w przypadku jego wniosku nie wskazuje na innowacyjność produktową, ale na innowacyjność procesową. W związku z tym ocenie podlegało, czy wdrażane rozwiązania w obrębie procesu są innowacyjne w rozumieniu definicji innowacji określonej w Podręczniku Oslo.

Projekt został oceniony negatywni,e bowiem oceniający projekt członkowie KOP stwierdzili, że wnioskodawca powinien potwierdzić wprowadzenie do praktyki w swoim przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. Przedstawia on cel projektu jako wprowadzenie do produkcji innowacyjnej linii technologicznej do obróbki profili aluminiowych (innowacja procesowa), która przyczyni się do zastosowania w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod produkcji, a w konsekwencji podwyższenia konkurencyjności firmy oraz jej rozwoju. Głównym założeniem wdrażanej technologii jest wprowadzenie na rynek udoskonalonych produktów w zakresie profili aluminiowych, przenośników taśmowych, rolkowych oraz łańcuchowych, które wykorzystywane są m.in. w przetwórstwie żywności oraz produkcji napojów. (B.3 Krótki opis projektu) Zwrócili oni jednak uwagę, że nie jest jasne jakie parametry użytkowe lub ekonomiczne decydować będą o nowości rozwiązania procesu lub jakie ulepszone metody produkcji lub produkty powstaną.

Analizując treść wniosku wskazywali, że 45% dotychczasowej produkcji firmy to profile aluminiowe i 45% to systemy transportowe, a więc firma już produkuje zarówno przenośniki dla linii produkcyjnych w przetwórstwie żywności jak i profile aluminiowe, zatem nie wiadomo jakie nowe pola czy możliwości niedostępne przed wprowadzeniem innowacji, otworzy prezentowana dywersyfikacja w produkcji z punktu widzenia technicznego, użytkowego lub ekonomicznego, jak tego wymagają warunki konkursu. Wniosek nie zawiera elementów informujących o technicznych, ekonomicznych czy użytkowych parametrach innowacyjności Projektu.

Ocenę tę i wnioski z niej płynące potwierdził także ekspert powołany przez organ po wniesieniu przez skarżącego protestu do negatywnej oceny merytorycznej projektu podkreślając, że aby proces i/lub produkt mogły być uznane za innowacyjne, muszą spełniać wymagania określone jako wprowadzenie nowych funkcjonalności lub nowych parametrów cech funkcjonalnych. Wyjaśnił, że w przypadku przedmiotowego projektu nie może być mowy o nowych funkcjonalnościach w kontekście procesu ani produktu, jako że istnienie nowych funkcjonalności tutaj nie występuje. Wnioskodawca będzie realizował obróbkę na maszynach CNC skonfigurowanych w gniazdo obróbkowe, co jest powszechnie stosowane na świecie i w kraju, a kwestii produktu we wniosku o dofinansowanie wskazuje gamę produktów już dostępnych na rynku i po części produkowanych przez niego. Dlatego w ocenie eksperta w niniejszej sprawie możliwe jest analizowanie aspektów innowacyjności jedynie pod kątem tzw. znaczącej zmiany, czyli wprowadzenia nowych parametrów procesu lub parametrów cech funkcjonalnych produktów. Aby możliwym było uznanie spełnienia definicji produktu znacząco zmienionego, niezbędne jest podanie ilościowych i policzalnych parametrów cech funkcjonalnych, gdzie wskazane muszą być parametry bazowe i nowe. We wniosku nie wskazano paramentów bazowych procesu w formie policzalnej, które mogłyby pełnić funkcję wartości odniesienia - bazowych. Wnioskodawca opisuje jedynie parametry, jakimi dysponują planowane do nabycia maszyny konfigurowane w gniazdo obróbcze, a podane we wniosku parametry maszyn i urządzeń znajdują odpowiedniki nawet na rynku lokalnym. Ekspert wskazał także, że załączona przez wnioskodawcę do wniosku opinia o innowacyjności przygotowana przez Pracownię Badan i Ekspertyz Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki (...) odnosi się tylko do procesu (brak wskazanej innowacji produktowej) i podkreśla ona, że chodzi o wprowadzenie w firmie A udoskonalonego procesu wytwórczego, nie zaś wprowadzenie znacząco zmienionego procesu. W uzasadnieniu opinii przytaczane są parametry poszczególnych elementów infrastruktury produkcyjnej planowanej do nabycia w projekcie, powtórzone we wniosku. Opinia o innowacyjności ogólnie wskazuje na innowacje w skali regionu i kraju ale nie prezentuje treści potwierdzających merytorycznie spełnienie definicji innowacyjności. Wnioskodawca akcentuje jako parametr innowacyjny połączenie gniazda obróbczego z dedykowanym oprogramowaniem ale nie podaje żadnych cech wpływu na parametry procesu zastosowania tego systemu informatycznego. Również w opinii jak i wniosku nie wskazano wartości bazowych i docelowych - parametrów procesu. Opinia odwołuje się ponadto do bibliografii z lat 2007,2008, 2013 i 2014, gdy ma potwierdzać niestosowanie technologii w ostatnich 3 latach. Biorąc pod uwagę powyższe organ zasadnie uznał, że treść wniosku nie pozwalała na uznanie, że projekt obejmuje innowację procesową z uwagi na brak we wniosku mierzalnych parametrów, które pozwalałyby ocenić czy mamy do czynienia z innowacją przynajmniej w skali regionu.

W ocenie sądu, organ zasadnie podkreślił, że to obowiązkiem strony jest przedstawienie konkretnych danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny zgłoszonego w konkursie projektu. Podstawa do dokonania negatywnej oceny projektu w ramach kryterium merytorycznego dostępu nr 1 "Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu" będzie w rozpatrywanej sprawie zachodzić zarówno wówczas, gdy objęty wnioskiem projekt nie będzie spełniał kryterium wdrażania innowacyjności produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, jak i wówczas gdy wniosek nie będzie zawierał danych pozwalających na dokonanie oceny, czy wdrażany projekt spełnia to kryterium. Nie ulega zaś wątpliwości, że we wniosku nie zostały zawarte informacje, które mogłyby stanowić punkt wyjścia do porównania z parametrami jakie będą osiągane w po zainstalowaniu zakupionych nowych maszyn połączonych w gniazdo obróbcze z dedykowanym oprogramowaniem. Dla uznania, że projekt spełnia kryterium innowacyjności, dotyczy wdrożenia wyników prac B+R albo wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji, tj. wpisuje się w typ projektów dla których ogłoszono konkurs, nie wystarczają gołosłowne zapewnienia, że mamy do czynienia z wdrażaniem innowacyjnego produktu, procesu produkcyjnego czy świadczenia usług. Konieczne jest wskazanie parametrów bazowych i tych które mają być uzyskane po wdrożeniu projektu. W rozpoznawanej sprawie organ trafnie uznał, że brak jest takich danych, aby w przypadku niniejszego wniosku mówić o nowych lub znacząco ulepszonych metodach produkcji lub dostawy. Wniosek żadnych konkretnych danych w tym zakresie nie zawiera.

Wykazanie innowacyjności nie polega na opisywaniu zalet maszyn i podkreślaniu ich innowacyjności. Sam fakt, że maszyny, które chce zakupić skarżący są dostępne na rynku, wskazuje że są one normalnym towarem. Jeżeli sposób ich wykorzystania - połączenie w gniazdo obróbcze z dedykowanym oprogramowaniem - ma mieć innowacyjny charakter, to reguły Konkursu wymagają aby to wykazać. Obowiązek w tym zakresie ciążył na wnioskodawcy, który posiadając opinię Politechniki (...) dotyczącą maszyn i urządzeń, które mają zostać zakupione, powinien ze swojej strony wskazać we wniosku o dofinansowanie porównywalne parametry osiągane w swojej firmie jako wyjściowe.

W ocenie Sądu ocena projektu Skarżącego jak również jej weryfikacja po złożeniu przez niego protestu, została przeprowadzona z zachowaniem zasad określonych w ustawie wdrożeniowej.

Art. 37 ust. 1 ustawy stanowi, że właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinasowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinasowania.

Ocena projektu został przeprowadzona zgodnie z tymi zasadami pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez komitet monitorujący, zgodnych z warunkami określonymi w art. (...)5 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.UE.L 347 str. 320). Protest wniesiony przez skarżącego został wnikliwie rozpatrzony poprzez organ, który weryfikował prawidłowość dokonanej oceny względem projektu skarżącego w zakresie kryterium i zarzutów złożonych w proteście. Organ w pisemnej informacji o wyniku rozpatrzenia protestu szeroko, wyczerpująco i przekonująco odniósł się do podniesionych zarzutów. W ocenie Sądu, organ dokonał wszechstronnej, logicznej i wyczerpującej analizy przedstawianych przez skarżącego dokumentów i odniósł się do jego argumentów. Należy w pełni podzielić konkluzję organu, że jeżeli wniosek o dofinansowanie nie zawiera treści niezbędnych do jego pozytywnej oceny, to nie można na tej podstawie formułować zarzutu wadliwej oceny.

Jak stanowi art. 53 ust. 1 wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektu. Skarżący we wniesionym proteście nie podważył argumentów członków KOP i ich wniosków. Nie było podstaw do zakwestionowania rzetelności i przejrzystości oceny wniosku o dofinansowanie. Skarżący zarzucając nieprawidłowość przeprowadzonej oceny nie podaje żadnych konkretnych argumentów, które prowadziłby do innych wniosków.

Skarżący szczególnie podkreśla fakt uzyskania z (...) opinii o innowacyjności projektu, jednak jej posiadanie nie oznacza obowiązku bezkrytycznego przyjęcia przez organ zawartych w niej twierdzeń, ale wymaga od eksperta oceny wskazywanych w niej parametrów cech innowacyjnych. Organ zasadnie wskazuje także na wymóg, gdy chodzi o kryterium merytoryczne dostępu nr 1 (zgodnie z jego opisem), aby wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie było stosowane w województwie (...) nie dłużej niż 3 lata. Odwoływanie się w takiej sytuacji w opinii w 2019 r. do publikacji, z których najmłodsza jest z 2014 r. nie daje podstaw do przyjęcia, że ten wymóg został spełniony.

Skarżący zamierza realizować obróbkę konstrukcyjnych profili aluminiowych przy użyciu maszyn połączonych w gniazdo obróbcze, co jest powszechnie stosowane od wielu lat w regionie i w kraju. Sam fakt połączenia gniazda obróbczego dedykowanym oprogramowaniem jest często spotykany i także nie świadczy o innowacyjności procesu.

Organ trafnie przyjął także, że projekt, jak zaznaczył skarżący we wniosku, dotyczy wdrożenia innowacji procesowej i pod tym kątem oceniał wniosek. W sprawie nie występuje innowacja produktowa, a ponadto skarżący jednoznacznie wskazał, że chodzi o innowację procesową.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności należało na podstawie art. 61 ust. 8 pkt 2 ustawy wdrożeniowej oddalić wniesioną skargę.

dc

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.