Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2106136

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2016 r.
III SA/Łd 417/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Cisowska-Sakrajda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej G. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 grudnia 2015 r., III SA/Łd 417/15 w sprawie ze skargi G. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.d.j.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2015 r., III SA/Łd 417/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę G. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) wydane w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie postępowania egzekucyjnego.

Od powyższego wyroku, w dniu 2 marca 2016 r. G. Z. wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniesiona skarga kasacyjna nie została podpisana przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 9 marca 2016 r. skarżący został wezwany do wykazania, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej, że wniesiony środek zaskarżenia został sporządzony przez profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym bądź doradcą podatkowy, poprzez złożenie pełnomocnictwa do sporządzenia wniesionej skargi kasacyjnej.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, w piśmie procesowym z dnia 5 kwietnia 2016 r. skarżący wyjaśnił, że wniesiona skarga kasacyjna została sporządzona przez niego osobiście. Wskazał, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika. Jednocześnie, z ostrożności procesowej skarżący wystąpił o ustanowienie dla niego pełnomocnika w celu sporządzenia i podpisania kasacji w niniejszej sprawie. Do złożonego pisma procesowego skarżący załączył odpis skargi kasacyjnej z dnia 2 marca 2016 r., podpisany przez siebie osobiście.

Postanowieniem z dnia 16 maja 2016 r., III SA/Łd 417/15, referendarz sądowy przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej: p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego z zastrzeżeniem § 2 i § 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjna wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 p.p.s.a.). Skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami (art. 175 § 3 pkt 1 p.p.s.a.)

Natomiast zgodnie z treścią art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie bezspornym jest, że skarga kasacyjna z dnia 2 marca 2016 r. została sporządzona i wniesiona osobiście przez skarżącego, który nie spełnia wymogów określonych w art. 175 § 1, § 2 i § 3 pkt 1 p.p.s.a. Ponadto podkreślenia wymaga, iż sąd doręczając skarżącemu, na jego wniosek, odpis wyroku z dnia 16 grudnia 2015 r. wraz z uzasadnieniem, pouczył skarżącego o przysługującym mu prawie i trybie wniesienia skargi kasacyjnej, w tym o konieczności sporządzenia środka zaskarżenia przez profesjonalnego pełnomocnika. Tym samym uznać należało, iż skarga kasacyjna sporządzona i wniesiona osobiście przez G. Z. podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 178 p.p.s.a. odrzucił skargę kasacyjną.

d.j.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.