Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2012544

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 10 marca 2016 r.
III SA/Łd 400/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, w Wydziale III - Robert Adamczewski po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku "M." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi "M." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) znak (...) w przedmiocie uchylenia poświadczenia rejestracji i odmowy rejestracji automatu do gier o niskich wygranych postanawia przyznać "M." Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w R. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej R.A.

Uzasadnienie faktyczne

"M." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w R. (dalej skarżąca lub Spółka) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) w przedmiocie uchylenia poświadczenia rejestracji i odmowy rejestracji automatu do gier po wznowieniu postępowania.

Wyrokiem z 16 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę. Następnie 26 lutego 2016 r. pełnomocnik skarżącej Spółki wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku, w treści której złożył sformułował wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w części poprzez zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, załączając wypełniony formularz wniosku na urzędowym druku "PPPr".

W uzasadnieniu wniosku reprezentujący Spółkę likwidator wyjaśnił, iż Spółka jest w stanie likwidacji, nie posiada środków pieniężnych na uiszczenie wpisu. W części dotyczącej oświadczenia o majątku i dochodach likwidator podał: wysokość kapitału zakładowego - 1.000.000 zł, wartość środków trwałych - 50.837,58 zł; wysokość straty za ostatni rok obrotowy według bilansu - 577.250,48 zł. Spółka na rachunku bankowym nie posiada żadnych środków finansowych.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) (dalej: ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) należy rozważyć, czy w świetle podanych okoliczności skarżąca Spółka spełnia przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Stosownie do postanowień art. 243 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie strona wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Zgodnie z art. 245 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie do treści art. 246 § 2 pkt 2 powołanej ustawy, przyznanie prawa pomocy osobie prawnej w zakresie częściowym następuje, gdy podmiot wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie majątkowym.

W stanie faktycznym istniejącym w rozpatrywanej sprawie należy uznać, że Spółka nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania, co stanowi przesłankę niezbędną do przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 2 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, że skarżąca Spółka jest obecnie w stanie likwidacji, w ostatnim roku obrotowym zanotowała stratę w wysokości ponad 577.000 zł. Nie ma żadnych środków pieniężnych na rachunku bankowym, ani majątku do wykorzystania.

Wskazane powyżej okoliczności, dają podstawę do stwierdzenia, że Spółka nie ma dostatecznych środków na pokrycie kosztów sądowych.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 w zw. z art. 245 § 3 i § 4, art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

R.A.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.