Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2106118

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 20 lipca 2016 r.
III SA/Łd 398/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w osobie: Sędziego NSA - Janusza Furmanka po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.m. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z (...) znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego postanawia odrzucić skargę E.C.

Uzasadnienie faktyczne

k.m. (dalej: skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 3 czerwca 2016 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (karta 2 akt) oraz - zarządzeniem z tego samego dnia - do usunięcia braków formalnych skargi przez: podpisanie skargi, bądź nadesłanie podpisanego egzemplarza skargi (karta 8 akt). Skarżąca została pouczona, iż wezwania do uzupełnienia wskazanych braków skargi winny być wykonane w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (karta 2 i 8).

Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącej 23 czerwca 2016 r. w trybie art. 73 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skarżąca nie uzupełniła braku fiskalnego i braku formalnego skargi w terminie określonym w zarządzeniach.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej ustawa p.p.s.a.) Sąd nie podejmie żadnej czynności nas skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Zgodnie natomiast z treścią art. 220 § 3 powoływanej ustawy skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Stosownie natomiast do treści do treści art. 57 § 1 ustawy p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 każde pismo strony powinno zawierać (...) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Zgodnie przy tym z postanowieniami art. 58 § 1 pkt 3, Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.

Przepis art. 49 § 1 ustawy p.p.s.a. stanowi przy tym, iż w przypadku, gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W niniejszej sprawie skarżąca została prawidłowo wezwana do uzupełnienia braku fiskalnego i braku formalnego skargi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie wraz z pouczeniem zostało doręczone w 23 czerwca 2016 r., a zatem termin do usunięcia braków upływał 30 czerwca 2016 r.

W wyznaczonym terminie braki skargi nie zostały uzupełnione.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 w zw. art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

E.C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.