Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778014

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 3 lutego 2011 r.
III SA/Łd 398/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Dnia 3 lutego 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r. nr LXII/1194/09 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Łodzi postanawia: zwrócić na rzecz J. M. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 100,- (sto) złotych uiszczoną tytułem opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, zaksięgowaną w dniu 20 stycznia 2011 r. pod pozycją 219. D.T.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w punkcie 1 odrzucił skargę K.B., a w punkcie 2 oddalił skargę J. M. i innych na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r. nr LXII/1194/09 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Łodzi.

W piśmie z dnia 19 stycznia 2011 r. J.M. wniosła o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie w kasie Sądu skarżąca uiściła opłatę kancelaryjną w wysokości 100 złotych za odpis orzeczenia z uzasadnieniem.

.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W przedmiotowej sprawie J. M. w dniu 19 stycznia 2010 r. uiściła opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem w wysokości 100 złotych. Tymczasem Sąd jest zobowiązany do sporządzenia i doręczenia wydanego w sprawie wyroku z urzędu stronom postępowania, bez konieczności uiszczania opłaty kancelaryjnej. Zgodnie bowiem z treścią art. 234 § 3 p.p.s.a. nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia podlegający doręczeniu z urzędu. W wyroku ogłoszonym w dniu 13 stycznia 2011 r. w punkcie 1 Sąd odrzucił bowiem skargę K. B., co obliguje do sporządzenia uzasadnienia z urzędu, pomimo oddalenia skargi pozostałych skarżących.

W tej sytuacji uiszczona opłata kancelaryjna jest nienależna.

Wobec powyższego, na podstawie art. 225 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.