Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778005

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 lutego 2011 r.
III SA/Łd 38/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz Sądowy Robert Adamczewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na miesiąc październik 2010 r. postanawia umorzyć postępowanie sądowe w zakresie dotyczącym wniosku K. K. o zwolnienie od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

K. K. (dalej skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) r. (znak (...)) w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na miesiąc październik 2010 r.. W treści skargi strona sformułowała wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, przedkładając następnie, po wezwaniu Sądu, urzędowy formularz "PPF". Z treści wniosku wynikało, ze skarżący wnosi o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał na swoją trudną sytuację materialną podnosząc, że utrzymuje się z pomocy doraźnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w praktyce pozostaje na utrzymaniu matki. Z tych też względów, jak oświadczył, nie jest w stanie, bez uszczerbku dla swojego utrzymania, uiścić kosztów postępowania. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z matką M. K. Na dochody gospodarstwa domowego składają się: zasiłek okresowy w wysokości 202,18 zł wypłacany z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz skarżącego K. K. oraz emerytura matki skarżącego w wysokości 616,72 zł netto. Daje to łączny dochód w gospodarstwie domowym w wysokości 818,90 zł netto, a średniomiesięcznie na jednego członka rodziny ok. 410 zł. Skarżący, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jest właścicielem mieszkania o powierzchni 46,03 m2. Poza tym nie posiada żadnych innych nieruchomości. Nie posiada także żadnych oszczędności ani przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro. W formularzu wniosku nadmienił także, iż w związku z prowadzonymi postępowaniami przed sądami powszechnymi (sprawy odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) korzysta z pomocy adwokatów ustanowionych z urzędu w tych sprawach.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. c) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, obowiązek uiszczenia kosztów sądowych nie ciąży na stronie skarżącej działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

Przedmiotem skargi w niniejszym postępowaniu jest umorzenie postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na miesiąc październik 2010 r.. Niewątpliwie świadczenia opieki zdrowotnej mieszczą się w szeroko rozumianej kategorii spraw z zakresu świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

Stąd też, ocenić należy, że spełnione zostały warunki przewidziane w art. 239 pkt 1 lit. c) wskazywanej ustawy. Tym samym wniosek skarżącego w tym zakresie nie może zostać uwzględniony, gdyż z mocy ustawy skarżący korzysta już z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych.

Z tego też względu postępowanie wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych jako bezprzedmiotowe należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. c) oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.