Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001862

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 12 lipca 2018 r.
III SA/Łd 372/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak (spr.).

Sędziowie Asesor: WSA Małgorzata Kowalska, NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2018 r. sprawy ze skargi I. D. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.