Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778003

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
III SA/Łd 362/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

III SA/Łd 362/10 POSTANOWIENIE Dnia 26 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. D. i A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanowił:

1.

sprostować błąd pisarski w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 362/10 oraz w uzasadnieniu tego postanowienia, polegający na mylnym oznaczeniu organu administracji publicznej, w ten sposób, iż w miejsce "Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł." wpisać "Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S.";

2.

sprostować błąd pisarski w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 362/10, polegający na mylnym oznaczeniu daty zaskarżonego rozstrzygnięcia, w ten sposób, iż w miejsce "z dnia (...) r." wpisać "z dnia (...) r.".

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 23 lipca 2010., sygn. akt III SA/Łd 362/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę K. D. i A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) wydaną w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zgodnie z treścią art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

W myśl art. 156 § 1 powołanej ustawy sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. (art. 156 § 2 ustawy).

Powołany powyżej przepis stanowi również podstawę sprostowania niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek popełnionych w uzasadnieniu wyroku. (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Zakamycze 2005, s. 359)

W niniejszej sprawie w komparycji powołanego powyżej postanowienia jak również w treści jego uzasadnienia, na skutek omyłki pisarskiej, błędnie określono organ administracji publicznej. Zamiast "Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S." użyto "Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł.".

Ponadto w komparycji postanowienia z dnia 23 lipca 2010 r., na skutek omyłki pisarskiej, nieprawidłowo wskazano datę wydania zaskarżonej decyzji. Zamiast "(...) r." podano "(...) r.".

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w zw. z art. 166 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.