Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778000

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 30 września 2010 r.
III SA/Łd 36/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Dnia 30 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 30 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. H. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ze skargi T. H. na decyzję Wojewody Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. D.T.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 11 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę T. H. na decyzję Wojewody Ł. z dnia (...) r. w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej.

W dniu 14 września 2010 r. do akt sprawy wpłynął wniosek T. H. o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 11 marca 2010 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie wyrok został ogłoszony w dniu 11 marca 2010 r., a zatem siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku rozpoczął swój bieg w dniu 12 marca 2010 r. i upłynął w dniu 18 marca 2010 r. Jak już wyżej wskazano wniosek skarżącego wpłynął do Sądu w dniu 14 września 2010 r., a więc z uchybieniem terminu do jego wniesienia. Jednocześnie wskazać należy, że skarżący nie wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku.

Niezachowanie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku stanowi podstawę do odmowy jego sporządzenia (por. Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2004, s. 208). Zgodnie z treścią art. 141 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Na marginesie warto zaznaczyć, że wyrok z dnia 11 marca 2010 r. jest prawomocny od dnia 13 kwietnia 2010 r. Dodatkowo wskazać należy, iż w punkcie 3 zawiadomienia o rozprawie skarżący został pouczony o sposobie i trybie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w przypadku wyroku oddalającego skargę.

Wobec powyższego, na podstawie art. 141 § 2 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.