Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3027890

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 lipca 2020 r.
III SA/Łd 358/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sentencja

6 lipca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu 6 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. G. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej na 2015 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

O.G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej na 2015 r.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału III z 21 kwietnia 2020 r. wezwano K.G., jako pełnomocnika skarżącej, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł oraz do usunięcia braku formalnego skargi poprzez wskazanie numeru PESEL skarżącej. K.G. wezwano również do wykazania, że należy do kręgu osób wymienionych w art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., uprawnionych do reprezentowania strony przed sądami administracyjnymi. Jednocześnie wezwano K.G. do złożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi w terminie 7 dni pod rygorem odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu w charakterze pełnomocnika strony, jeżeli należy do kręgu osób uprawnionych zgodnie z art. 35 p.p.s.a.

Przesyłkę zawierającą wezwanie do usunięcia wskazanych wyżej braków oraz odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi doręczono pełnomocnikowi skarżącej 20 maja 2020 r.

1 czerwca 2020 r. wpłynęło do sądu pełnomocnictwo dla K.G. do reprezentowania skarżącej w postępowaniu w sprawie sygn. akt III SA/Łd 356/20 wraz z numerem PESEL. Przesyłka zawierająca pełnomocnictwo wraz z numerem PESEL skarżącej została nadana w placówce Poczty Polskiej S.A. w S. 26 maja 2020 r.

W piśmie z 4 czerwca 2020 r. skierowanym do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawie sygn. akt III SA/Łd 357/20 pełnomocnik skarżącej wyjaśnił, że wpis zostanie uiszczony po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia w sprawie sygn. akt III SA/Łd 356/20 dotyczącej odmowy przyznania płatności na 2013 r. Zdaniem pełnomocnika, wymaganie wpisów w sprawach chronologicznie późniejszych mogłoby wyglądać na wymuszenie poniesienia nieuzasadnionych kosztów. Pełnomocnik wskazał, że pełnomocnictwo i numer PESEL zostały przesłane pismem w sprawie sygn. akt III SA/Łd 356/20.

Wpis sądowy od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest pismem wszczynającym postępowanie sądowe, od którego na podstawie art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a., pobiera się wpis sądowy. Według art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca wnosząc skargę, nie uiściła należnego wpisu sądowego od skargi. W związku z tym zarządzeniem z 21 kwietnia 2020 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono pełnomocnikowi skarżącej 20 maja 2020 r., a więc w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonego od 20 marca 2020 r. na mocy § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą z dnia 2 marca 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Powyższe oznacza, że stosownie do art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego, nie rozpoczął swojego biegu od dnia następującego po dacie doręczenia pełnomocnikowi skarżącej odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi z 21 kwietnia 2020 r., tj. od 21 maja 2020 r. i nie upłynął 27 maja 2020 r.

Przepis art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. został jednakże uchylony na mocy art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

3

SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), zwanej dalej ustawą zmieniającą z dnia 14 maja 2020 r. Zgodnie z art. 68 ust. 6 ustawy zmieniającej z dnia 14 maja 2020 r. terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawa zmieniająca z dnia 14 maja 2020 r. weszła w życie 16 maja 2020 r. Zgodnie zatem z art. 68 ust. 6 ustawy zmieniającej z dnia 14 maja 2020 r. termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi rozpoczął bieg od 24 maja 2020 r. Siódmym dniem był 30 maja 2020 r. (sobota). Następnym dniem był 31 maja 2020 r. (niedziela) - dzień ustawowo wolny od pracy (art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy - tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z późn. zm.). Zgodnie z art. 83 § 2 p.p.s.a. jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W tej sytuacji ostatnim dniem terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi był 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek). Termin ten upłynął jednak bezskutecznie. Skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od skargi. Stosownie do art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. okoliczność ta zobowiązuje sąd do odrzucenia skargi.

Dodać należy, że przedmiotem niniejszej sprawy jest odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej na 2015 r. i jest to sprawa odrębna od sprawy sygn. akt III SA/Łd 356/20. Postępowanie wpadkowe o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata w sprawie sygn. akt III SA/Łd 356/20 nie ma wpływu na ocenę zasadności wezwania do uiszczenia wpisu od skargi w niniejszej sprawie. W świetle p.p.s.a. strona nie ma możliwości wyboru terminu, w którym uiści wpis sądowy od skargi. Z akt sprawy nie wynika, aby skarżąca w rozpoznawanej sprawie złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. sąd orzekł o odrzuceniu skargi.

bg

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.