Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2106057

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 7 czerwca 2016 r.
III SA/Łd 337/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Krzemieniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.Ł. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia 7 sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) utrzymał w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) w przedmiocie przyznania H.Ł. płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014.

Powyższa decyzja została skutecznie doręczona pełnomocnikowi skarżącej w trybie zastępczym, tj. dorosłemu domownikowi dniu 12 sierpnia 2015 r.

W dniu 7 kwietnia 2016 r. pełnomocnik skarżącej wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na powyższą decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...).

W odpowiedzi na skargę organ administracji publicznej wniósł o odrzucenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270)- dalej-p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Stosownie zaś do treści art. 83 § 3 p.p.s.a. oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Analiza powyższych przepisów prowadzi zatem do wniosku, iż datą wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego jest dzień doręczenia skargi organowi administracji publicznej, którego działania, bezczynności lub przewlekłości działania skarga dotyczy.

W rozpoznawanej sprawie, jak wynika z akt administracyjnych zaskarżona decyzja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) została skutecznie doręczona pełnomocnikowi skarżącej w dniu 12 sierpnia 2015 r. Oznacza to, że trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi rozpoczął swój bieg od dnia 13 sierpnia 2015 r., a upłynął w dniu 11 września 2015 r. (piątek). Natomiast pełnomocnik skarżącej wniósł skargę na powyższą decyzję w dniu 7 kwietnia 2016 r., a więc po upływie terminu do jej wniesienia.

Z powyższych względów, z uwagi na niezachowanie terminu do wniesienia skargi, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd skargę odrzucił.

D.Cz.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.