Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 777995

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 3 stycznia 2011 r.
III SA/Łd 336/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz Sądowy Robert Adamczewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. P. i B. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) znak (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków postanawia umorzyć postępowanie sądowe w zakresie dotyczącym wniosku E. P. o przyznanie prawa pomocy R.A.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 25 maja 2010 r. E. P. i B. P. złożyli skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków. W toku prowadzonego postępowania skarżąca E. P. złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy, przedkładając wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej na druku "PPF".

Postanowieniem z dnia 3 września 2010 r. Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu wniosku E. P., przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, pismem z dnia 7 września 2010 r. delegowała do zastępstwa procesowego skarżącej w niniejszej sprawie adwokata w osobie P. R. Pełnomocnik reprezentował skarżącą na etapie postępowania sądowoadministracyjnego, m.in. uczestnicząc w rozprawie przed tutejszym Sądem (na rozprawie stawił się adwokat M. G. z substytucji adwokata P. R.).

Następnie w dniu 29 grudnia 2010 r. skarżąca E. P. złożyła kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.

W niniejszej sprawie skarżącej prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego z dnia 3 września 2010 r. przyznane zostało prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, co zgodne było z żądaniem zgłoszonym przez skarżącą.

Nie budzi przy tym także wątpliwości okoliczność, iż powyższe postanowienie stanowiło podstawę do zwrócenia się przez Sąd do Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi o wyznaczenie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata) dla E. P. w sprawie z jej skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków. Wyjaśnić przy tym należy, że zgodnie z treścią art. 244 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustanowienie adwokata (...) w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

Pismem z dnia 7 września 2010 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi jako pełnomocnika wyznaczyła adwokata w osobie P. R.

Wyznaczenie adwokata z urzędu przez korporację prawniczą oraz podjęcie przez niego czynności w sprawie stanowi wykonanie wydanego w danej sprawie postanowienia referendarza sądowego z dnia 3 września 2010 r. w części dotyczącej przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu.

Oznacza to zatem, iż w powyższej sytuacji strona nie może skutecznie domagać się wyznaczenia kolejnego pełnomocnika z urzędu, bowiem przyznane jej prawo pomocy w tym zakresie zostało już skonsumowane. Wskazać w tym zakresie należy na pogląd wyrażony w postanowieniach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 2005 r., (sygn. akt II OZ 262/05) oraz z dnia 21 marca 2006 r. (sygn. akt II FZ 207/06), iż w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi brak jest przepisu, który uprawniałby stronę do żądania wyznaczenia kolejnego adwokata. Nie ma przy tym żadnego znaczenia fakt nie udzielenia przez skarżącą pełnomocnictwa adwokatowi z urzędu. Przypomnieć bowiem należy raz jeszcze, że zgodnie z art. 244 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustanowienie adwokata (...) w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

W tym stanie rzeczy, wobec ustalenia, iż postanowienie referendarza sądowego z dnia 3 września 2010 r. w sprawie przyznania E. P. prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata zostało skonsumowane, uznać należało, iż zawarte we wniosku skarżącej żądanie wyznaczenia nowego adwokata jest bezprzedmiotowe.

Tym samym uznać należy, że po przyznaniu prawa pomocy w zakresie całkowitym, nie jest możliwe ponowne przyznanie tego prawa w tym samym zakresie. Wniosek o przyznanie prawa pomocy skarżąca mogłaby wnieść w niniejszej sprawie tylko wówczas, gdyby wcześniejszy wniosek w tym przedmiocie został przez Sąd oddalony lub gdyby w kolejnym wniosku skarżąca domagała się przyznania prawa pomocy w innym zakresie niż wcześniej przyznany.

Z tego względu postępowanie wywołane wnioskiem E. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Stosownie bowiem do art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Zgodnie z § 2 ww. przepisu postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.