Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 777994

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 grudnia 2010 r.
III SA/Łd 336/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz Sądowy Robert Adamczewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata P. R. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi E. P. i B. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) znak (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków postanawia przyznać adwokatowi P. R. z Kancelarii Adwokackiej w Ł. przy ul. A., kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym skarżącej E. P. i nakazać wypłacenie powyższej kwoty adwokatowi P. R. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi R.A.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 27 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę E. P. i B. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Uprzednio, w dniu 14 lipca 2010 r. skarżąca E. P. złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej na druku "PPF", wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Postanowieniem z dnia 3 września 2010 r. przyznano skarżącej prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Pismem z dnia 7 września 2010 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi delegowała do zastępstwa w niniejszej sprawie adwokata P. R.

W dniu 3 grudnia 2010 r. adwokat P. R. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi pismo zawierające opinię o braku podstaw do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie. W piśmie tym wniósł jednocześnie o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu według norm przepisanych, oświadczając zarazem, że do dnia dzisiejszego koszty te nie zostały opłacone przez mocodawczynię.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W myśl § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w innej sprawie niż wymienione w lit. a i b - 240 zł. Ustęp 2 lit. b stanowi natomiast, że za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej stawka ta wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, nie mniej jednak niż 120 zł. Paragraf 19 wskazywanego rozporządzenia stanowi przy tym, że koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują: opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

W niniejszej sprawie, w dniu 3 grudnia 2010 r. adwokat P. R. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi pismo zawierające opinię o braku podstaw do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 336/10 oddalającego skargę E. P. i B. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. Wyżej wymienione pismo zawierało wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej przez adwokata ustanowionego z urzędu, wraz z oświadczeniem, że do dnia dzisiejszego koszty te nie zostały opłacone przez mocodawczynię.

Uwzględniając powyższy wniosek, działając na podstawie § 19 pkt 1 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz na podstawie art. 205 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z art. 258 § 2 pkt 8 ww. ustawy, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.