Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2106051

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
III SA/Łd 329/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 5 sierpnia 2016 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi - Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat M.P. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi J.W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: przyznać adwokat M.P., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy A, kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącej i nakazać wypłacenie powyższej kwoty adwokat M.P. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. lf

Uzasadnienie faktyczne

Adwokat M.P. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, tj. wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 maja 2014 r., III SA/Łd 329/14. Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę J.W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) w przedmiocie wymeldowania. Skarga kasacyjna została oddalona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2016 r., II OSK 2599/14. Pełnomocnik skarżącej złożył przy tym oświadczenie, że koszty pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu nie zostały opłacone w całości ani w części.

Uwzględniając zatem wniosek, stosownie do przepisu § 19 pkt 1 w związku z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461), w związku z art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.