Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 777990

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 września 2010 r.
III SA/Łd 326/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski (spr.).

Sędziowie NSA: Irena Krzemieniewska, Janusz Nowacki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2010 r. sprawy ze skargi Ł.K. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie pozbawienia nagrody rocznej za rok 2009 zawiesić postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Ł.K. wniósł do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego policji w Ł. z dnia (...) r., nr (...) wydaną w przedmiocie pozbawienia nagrody rocznej za rok 2009.

W odpowiedzi na skargę Komendant Wojewódzki Policji w Ł. wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważyl co następuje:

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Sąd rozpoznając niniejszą skargę stwierdził, iż przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi zawisła sprawa ze skargi Ł.K. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia (...) r., nr (...) wydany w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji. Skarga została zarejestrowana pod sygn. akt III SA/Łd 328/10. Termin rozprawy w tej sprawie został wyznaczony na dzień 16 września 2010 r.

Z uwagi na fakt, iż rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 326/10 zależy od wyniku rozstrzygnięcia w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 328/10, Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiocie zwolnienia ze służby.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.