Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2106047

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 7 czerwca 2016 r.
III SA/Łd 325/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. D. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2013 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 4 maja 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga E. D. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2013.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 maja 2016 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony w dniu 13 maja 2016 r. w trybie art. 43 k.p.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 t.j. z późn. zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl § 3 tego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi rozpoczął swój bieg w dniu 14 maja 2016 r., bowiem w dniu 13 maja 2016 r. doręczono skarżącej odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu (k. 7 - zwrotne potwierdzenie odbioru). Termin bezskutecznie upłynął w dniu 20 maja 2016 r.

Strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu sądowego od skargi - nie uzupełniła zatem braków fiskalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

e.o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.