Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 777984

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 25 października 2010 r.
III SA/Łd 307/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 25 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. O. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. O. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Wojewody (...)z dnia (...) r., nr (...)wydaną w przedmiocie wymeldowania go z pobytu stałego z lokalu położonego w Łodzi przy ul. A. (...)m. (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 28 maja 2010 r. R. O. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 (sto) złotych, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego wezwania skarżący otrzymał w dniu 22 czerwca 2010 r. (k. 14 akt sądowych).

W dniu 25 czerwca 2010 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Zarządzeniem z dnia 12 sierpnia 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 307/10 Referendarz Sądowy pozostawił wniosek R. O. bez rozpoznania z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych wniosku.

Zarządzeniem z dnia 23 września 2010 r. skarżący został ponownie wezwany do uiszczenia wpisu sądowego, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego wezwania skarżący otrzymał w dniu 28 września 2010 r. (k. 25 akt sądowych). Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) każde pismo wnoszone przez stronę podlega opłacie. Wnosząc skargę strona zobligowana jest uiścić należną kwotę wpisu. Jeżeli tego nie uczyni, Przewodniczący wzywa stronę do opłacenia skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieopłacona w terminie skarga podlega odrzuceniu, w oparciu o dyspozycję art. 220 § 3 ustawy.

W niniejszej sprawie R. O. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi. Wezwaniu nadano rygor odrzucenia skargi w przypadku zaniechania wykonania wezwania w zakreślonym siedmiodniowym terminie. Przesyłka pocztowa zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu została doręczona skarżącemu w dniu 28 września 2010 r. Skarżący został prawidłowo pouczony o skutkach niewykonania zarządzenia z dnia 23 września 2010 r. Pomimo wezwania R. O. nie uiścił należnego wpisu.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w postanowieniu.

e.

o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.