Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 777981

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 stycznia 2011 r.
III SA/Łd 3/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz Sądowy Robert Adamczewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. B. o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia (...) znak (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie postanawia

1)

przyznać J. B. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie skarżącego od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych,

2)

odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 29 listopada 2010 r. J. B. (dalej skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie. W związku z wezwaniem do uiszczenia wpisu od skargi, strona sformułowała wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, załączając wypełniony formularz wniosku na druku "PPF".

Ze złożonego wniosku wynika, że skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Dochody skarżącego stanowi świadczenie emerytalne w kwocie 1.420 zł. Skarżący jest właścicielem mieszkania o powierzchni 61 m2. Wskazał ponadto, że jest właścicielem pojazdu marki A. (rok prod. 2003) o szacunkowej wartości ok. 12.000 zł. Zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych zasobów pieniężnych. Wskazał także na ponoszone w gospodarstwie domowym wydatki, zaliczając do nich: - czynsz - 300 zł, internet - 50 zł, energia elektryczna - 100 zł, zakup odzieży - 150 zł, środki czystości - 50 zł oraz leki na nadciśnienie - 100 zł. Jak w związku z tym wykazał, po poniesieniu tych wydatków, pozostaje mu ok. 670 zł na inne bieżące potrzeby.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) należy rozważyć, czy w świetle podanych okoliczności skarżący spełnia przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Stosownie do postanowień art. 243 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Zgodnie z art. 245 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym.

Strona występująca o przyznanie prawa pomocy jest obowiązana uprawdopodobnić, że spełnia kryteria przyznania pomocy. Oznacza to, że jest zobowiązana wykazać z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że poniesienie kosztów sądowych wiązać się będzie z uszczerbkiem koniecznego utrzymania dla niej i jej rodziny. Zauważyć przy tym należy, że udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Oceniając złożony wniosek należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności faktyczne ustalone w toku postępowania. Z jednej strony oceniając możliwości płatnicze skarżącego referendarz wziął pod uwagę fakt, że prowadzi on samodzielne gospodarstwo domowe i utrzymuje się jedynie z emerytury, wskazał ponadto na bieżące wydatki związane przede wszystkim z kosztami utrzymania mieszkania, wpływających na jego bieżącą sytuację majątkową. Z drugiej jednak strony - w ocenie referendarza - w niniejszej sprawie istotne dla podejmowanego rozstrzygnięcia jest ustalenie, że skarżący uzyskuje stałe dochody z tytułu świadczeń emerytalnych w wysokości 1.420 zł miesięcznie.

Zwrócić ponadto należy uwagę na fakt posiadania przez skarżącego pojazdu mechanicznego, jego szacunkową wartość (ok. 12.000 zł), a przede wszystkim to, iż koszty jego użytkowania nie stanowią stałych, bieżących i niezbędnych kosztów utrzymania skarżącego. Ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem pojazdu, wobec faktu, iż skarżący pozostaje na emeryturze i nie jest mu on potrzebny np. do koniecznych dojazdów do pracy ma znaczenia z punktu widzenia wydatkowania określonych środków majątkowych na jego utrzymanie, które - jak wskazano powyżej - niewątpliwie nie stanowią niezbędnych kosztów utrzymania. Część tych środków, w ocenie referendarza, może ewentualnie stanowić podstawę do uregulowania kosztów sądowych, które mogą pojawić się na etapie dalszego postępowania sądowego. Tym bardziej, że na mocy tego postanowienia skarżący zostaje zwolniony z konieczności poniesienia wymagalnych na tym etapie postępowania sądowoadministracyjnego kosztów wpisu sądowego od skargi.

Stąd, w ocenie referendarza, wszystkie przedstawione okoliczności, w szczególności wobec zwolnienia skarżącego od obowiązku ponoszenia kosztów wpisu sądowego od skargi oraz faktem, iż ewentualne inne i przyszłe koszty niewątpliwie rozłożone byłyby w czasie, pozwalają uznać, że skarżący jest w stanie pokryć część ewentualnych dalszych kosztów sądowych.

Zgodnie z art. 245 § 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi częściowe zwolnienie od opłat lub wydatków może polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich części albo określonej ich kwoty pieniężnej.

Nadmienić jedynie należy, że przedmiotowe rozstrzygnięcia nie zamyka skarżącemu prawa do składania kolejnych wniosków o przyznanie prawa pomocy na dalszym etapie postępowania, w przypadku uzasadnionego wykazania niemożności ponoszenia ewentualnych dalszych kosztów postępowania.

Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 245 § 3 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz art. 245 § 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.