Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675066

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 grudnia 2010 r.
III SA/Łd 297/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. o zwrot nadpłaconego wpisu sądowego w sprawie ze skargi "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 4 maja 2010 r. "A." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach. Do skargi Spółka załączyła dowód uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 8.000 zł.

Zarządzeniem z dnia 26 maja 2010 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na podstawie § 2 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) określił wpis sądowy od skargi na kwotę 8.000 zł.

W dniu 27 października 2010 r. Spółka wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zwrot nadpłaconego wpisu. Zdaniem Spółki, Sąd błędnie ustalił wysokość wpisu od przedmiotowej skargi. W ocenie Spółki, wysokość należnego wpisu winna wynosić 500 zł, albowiem w tej kategorii spraw zastosowanie winien znaleźć przepis § 2 ust. 2 pkt 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), a nie § 2 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia, jak określił to Sąd. Skarżąca Spółka odwołała się w tym zakresie do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2010 r., sygn. akt II GZ 282/10.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) (zwanej dalej: p.p.s.a.) wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) (zwanego dalej: rozporządzeniem). Regulacja § 2 ust. 2 tego rozporządzenia określa wysokość wpisów stałych pobieranych w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, której zakres określono w 27 punktach.

Przedmiotem zaskarżenia - na co trafnie zwrócono uwagę we wniosku o zwrot nadpłaconego wpisu - jest decyzja Dyrektora Izby Celnej utrzymująca w mocy decyzję o odmowie przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. Powyższe wskazuje, że istota zagadnienia będącego przedmiotem rozstrzygnięcia organu odwoławczego, a w konsekwencji także przedmiotem skargi do sądu administracyjnego, odnosi się do sprawy przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uzyskanego w toku postępowania wszczętego z wniosku strony skarżącej.

W niniejszej sprawie istota sprawy sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii, czy w sprawie przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gier na automatach o niskich wygranych wpis od skargi powinien być ustalony na podstawie § 2 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia, tj. w wysokości 8.000 złotych.

W ocenie Sądu zawarte w powoływanym przepisie § 2 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia sformułowanie "innych gier", należy rozumieć jako pojęcie określające wszelkie sprawy dotyczące koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odmiennym niż "kasyna gry", o których mowa jest w § 2 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia.

Nie można zatem, jak przyjmuje Spółka w swoim wniosku o zwrot nadpłaconego wpisu, odnosić się wprost do przepisów ustawy o grach hazardowych oraz do przepisów uprzednio obowiązującej ustawy o grach i zakładach wzajemnych, albowiem normy zawarte w rozporządzeniu mają charakter szczególny i odnoszą się wyłącznie do kwestii wysokości wpisów.

Należy przy tym zauważyć, że wpisy w tego rodzaju sprawach są generalnie wysokie - w zakresie "kasyn gry" wynoszą 10.000 zł, zaś w pozostałym zakresie - 8.000 zł. Nielogiczne zatem byłoby przyjęcie założenia, że pkt 13 rozporządzenia odnosi się jedynie do gier losowych i zakładów wzajemnych, a nie reguluje wysokości wpisu w sprawach dotyczących gier na automatach oraz automatach o niskich wygranych. W takim przypadku należałoby bowiem, jako prawidłowy przyjąć pogląd, że wpis od skarg w tego rodzaju sprawach wynosi 500 zł, stosownie do § 2 ust. 2 pkt 27, tj. - jak stanowi przepis - "w pozostałym zakresie".

W ocenie Sądu, przyjęcie jednakże takiej dysproporcji pomiędzy wpisami w podobnego rodzaju sprawach (8.000 zł oraz 500 zł) byłoby sprzeczne z założeniami racjonalnego działania ustawodawcy.

Sąd ma przy tym świadomość istniejącego w tym zakresie rozbieżnego orzecznictwa, zarówno na szczeblu wojewódzkich sądów administracyjnych, jak i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

W niniejszej sprawie Sąd przychylił się jednak do stanowiska zaprezentowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 12 sierpnia 2010 r., sygn. akt II GZ 187/10. Sąd ten we wskazywanym orzeczeniu wskazał także na szereg innych orzeczeń, w których również potwierdza się, że w sprawach dotyczących zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych wpis od skargi wynosić winien 8.000 zł (sprawy o sygn. akt: II GSK 587/09, II GSK 430/09, II GSK 759/10, II GSK 573/10, II GSK 272/10, VI SA/Wa 1459/09, VI SA/Wa 1374/09).

Reasumując, należy zatem stwierdzić, że w niniejszej sprawie skarżąca Spółka zobowiązana była do uiszczenia wpisu stałego w wysokości 8.000 i taki wpis w sprawie uiściła.

Uwzględniając powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził brak podstaw do zwrotu wpisu, wobec czego orzekł, jak postanowieniu.

a.

ł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.