Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 777975

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 1 września 2010 r.
III SA/Łd 290/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 1 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. G. o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia zapadłego na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ze skargi M.G. na postanowienie Ł. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania wypisów z rejestru gruntów i wypisów z mapy ewidencyjnej postanowił: odmówić sporządzenia uzasadnienia.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 26 sierpnia 2010 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi odbyła się rozprawa, w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 290/10, na której rozpoznano skargę M. G.na postanowienie Ł. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. z dnia (...) wydane w przedmiocie odmowy wydania wypisów z rejestru gruntów i wypisów z mapy ewidencyjnej. Po zamknięciu rozprawy Sąd postanowił odroczyć publikację orzeczenia do dnia 9 września 2010 r.

W dniu 26 sierpnia 2010 r. M. G. złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia zapadłego na rozprawie dniu 26 sierpnia 2010 r., w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 290/10.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2.

W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku (art. 141 § 2 ustawy).

Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym (art. 141 § 3 ustawy).

W niniejszej sprawie po zamknięciu rozprawy Sąd odroczył publikację orzeczenia i wyznaczył ją na dzień 9 września 2010 r. Powyższe oznacza, iż w przedmiotowej sprawie nie wydano jeszcze orzeczenia. Stąd wniosek skarżącego o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia z dnia 26 sierpnia 2010 r. uznać należy za przedwczesny.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 141 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odmówił sporządzenia uzasadnienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.