Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 777972

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 10 listopada 2010 r.
III SA/Łd 271/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sędziowie: NSA Irena Krzemieniewska (spr.), WSA Małgorzata Łuczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2010 r. sprawy ze skargi E. M. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie skierowania na badanie psychologiczne postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne;

Uzasadnienie faktyczne

Komendant Wojewódzki Policji w Ł. wnioskiem z dnia 7 grudnia 2009 r. zwrócił się do Starosty Powiatowego w R. o sprawdzenie kwalifikacji E. M. wobec przekroczenia liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie od 11 lutego 2008 r. do 26 września 2008 r.

W związku z powyższym, Komendant Powiatowy Policji w R. decyzją z dnia (...) nr (...) działając na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym orzekł o skierowaniu E. M. na badania psychologiczne.

W odwołaniu skarżąca wskazała na rażące naruszenie prawa formalnego art. 61 § 4 k.p.a. poprzez brak postanowienia o wszczęciu postępowania, art. 9 i art. 10 k.p.a. poprzez uchylenie się organu od przeprowadzenia i zapoznania ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 7 k.p.a. w związku z art. 77 i art. 80 in fine poprzez naruszenie prawdy obiektywnej polegającej na braku zebrania materiału dowodowego w sprawie oraz art. 75 i art. 81 k.p.a. poprzez całkowity brak zastosowania tej normy prawnej. Skarżąca podniosła, że przypisane jej punkty za wykroczenie z września 2009 r. są pozbawione podstawy prawnej, bowiem w sentencji wyroku Sądu Rejonowego w B. punkty karne za to wykroczenie nie są wymienione.

Komendant Wojewódzki Policji w Ł. decyzją z dnia (...) r. nr (...) utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem podlega kierujący pojazdem silnikowym skierowany w drodze decyzji przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli przekroczył liczę 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy. Organ powołał się także na treść § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego wskazując, że wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenia zostaną stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, mandatem karnym albo orzeczeniem dyscyplinarnym w sprawie o naruszenie rozpatrywane w postępowaniu dyscyplinarnym. Komendant Policji wyjaśnił, że przypisanie punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego jest sankcją administracyjnoprawną, niezależną od ukarania strony za wykroczenie przez Sąd. Stwierdzenie zaś popełnienia wykroczenia prawomocnym mandatem karym lub orzeczeniem Sądu obliguje organy do przypisania punktów.

W ocenie organu odwoławczego zebrany w toku postępowania materiał dowodowy potwierdził fakt przekroczenia przez skarżącą w okresie od 11 lutego 2008 r. do 26 września 2008 r. liczby 24 punktów. W dniu 29 grudnia 2009 r. skarżąca została powiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego, w zawiadomieniu znajdowało się również pouczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Wobec powyższego organ odwoławczy wskazał, że strona miała zapewniony czynny udział w sprawie, korzystając z tego prawa strona w dniu 5 stycznia 2010 r. złożyła do akt sprawy dokument w postaci wyroku Sądu Rejonowego w B. sygn. II W 70/09.

W skardze z dnia 8 kwietnia 2010 r., uzupełnionej pismem z dnia 29 maja 2010 r. E. M. wniosła o uchylenie decyzji, wskazując że decyzja jest błędna i się z nią nie zgadza. Skarżąca powtórzyła zarzuty zaprezentowane w toku postępowania administracyjnego. Powołała się na orzeczenie SKO z dnia 26 września 2000 r. nr 4142/12/00 wskazujące, że przy liczeniu punktów należy uwzględnić czas, który upłynął od pierwszego wykroczenia do popełnienia kolejnego. Nie zgodziła się z uwzględnieniem przez organy administracji punktów za wykroczenie popełnione we wrześniu 2009 r. wskazując, że w tej sprawie zapadł wyrok Sądu Rejonowego w B., który w sentencji nie zawiera orzeczenia o punktach karnych.

W odpowiedzi na skargę organ administracji wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasową argumentację wyrażoną w zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2010 r. referendarz sądowy przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata.

Na rozprawie w dniu 10 listopada 2010 r. pełnomocnik skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu rozpoznania sprawy o wykroczenie oraz załączył kserokopię wyroku Sądu Okręgowego V Wydziału Karnego Odwoławczego z dnia 20 października 2010 r. sygn. akt V Ko 136/10 w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 listopada 2009 r. sygn. akt II W 70/09.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 punkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W ocenie Sądu, rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku postępowania sądowego toczącego się przed sądem karnym w sprawie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 listopada 2009 r. sygn. akt II W 70/09. Strona skarżąca przedłożyła do akt sprawy wyrok Sądu Okręgowego z dnia 20 października 2010 r. sygn. akt V Ko 136/10 uchylający wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 listopada 2009 r. sygn. akt II W 70/09 i przekazujący sprawę dotyczącą wykroczenia z art. 97 Kodeksu wykroczeń z dnia 26 września 2008 r. do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w B.

W ocenie Sądu, powyższe okoliczności sprawiają, iż zasadnym jest zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi E. M. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia (...) r. w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne. W przypadku bowiem uznania zasadności podnoszonych przez skarżącą zarzutów przed sądem powszechnym, miałoby to wpływ na ocenę zgodności z prawem decyzji wydanej w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 125 § 1 punkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

e.

o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.