Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748978

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 czerwca 2015 r.
III SA/Łd 263/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 2 czerwca 2015 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi - Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku C.O. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi C.O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za styczeń 2014 r. postanawia: przyznać skarżącemu prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lf.

Uzasadnienie faktyczne

C.O. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za styczeń 2014 r.

Z wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym, a także z dodatkowych oświadczeń i dokumentów złożonych na wezwanie referendarza sądowego, wynika, że skarżący prowadzi gospodarstwo domowe z żoną. Skarżący obecnie nie pracuje i nie osiąga dochodów. W 2014 r. prowadził działalność gospodarczą, z której osiągnął 285,15 zł dochodu (przychód wyniósł 32 070,82 zł, przy kosztach jego uzyskania w kwocie 31 785,67 zł). Żona skarżącego od stycznia 2006 r. do marca 2014 r. nie pracowała i nie osiągała żadnych dochodów. Od marca 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą, z której zadeklarowała ok. 600 zł miesięcznego dochodu (w 2014 r. osiągnęła 2390,26 zł dochodu; przychód wyniósł 18117,36 zł, a koszty uzyskania - 15727,10 zł). Oprócz 200-metrowego domu skarżący nie wykazał żadnego majątku. Oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem i radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., wynika, że osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym zaś, gdy wykaże że nie jest w stanie uiścić pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji uznać należało, że wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie. Wnioskodawca wykazał bowiem, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Biorąc pod uwagę niewielkie dochody uzasadnione jest, zdaniem referendarza sądowego, przyznanie wnioskodawcy prawa pomocy poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.