Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720667

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 września 2019 r.
III SA/Łd 253/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2017 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2017 r.

W odpowiedzi na zarządzenie z 15 marca 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł, skarżący złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt III SPP/Łd 71/19 Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy.

Postanowieniem z 31 lipca 2019 r., sygn. akt III SPP/Łd 71/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi utrzymał w mocy powyższe postanowienie.

Wobec uprawomocnienia się postanowienia z 12 czerwca 2019 r. o odmowie przyznania skarżącemu prawa pomocy, zarządzeniem z 2 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącego w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi został doręczony skarżącemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej 6 sierpnia 2019 r.

Skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest pismem wszczynającym postępowanie sądowe, od którego na podstawie art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., pobiera się wpis sądowy. Według art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżący wnosząc skargę, nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi. W związku z tym zarządzeniem z 15 marca 2019 r. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. Skarżący złożył wprawdzie wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, jednakże postanowieniem z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt III SPP/Łd 71/19 Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Postanowienie to uprawomocniło się, gdyż postanowieniem z 31 lipca 2019 r., sygn. akt III SPP/Łd 71/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi utrzymał je w mocy. Konsekwencją uprawomocnienia się postanowienia z 12 czerwca 2019 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych jest obowiązek uiszczenia przez skarżącego wymaganego wpisu sądowego od skargi.

Zarządzeniem z 2 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącego w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi doręczono skarżącemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej 6 sierpnia 2019 r. W tej sytuacji siedmiodniowy termin do usunięcia powyższego braku skargi upłynął 13 sierpnia 2019 r. (we wtorek). W terminie tym skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi. Stosownie do art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. okoliczność ta zobowiązuje sąd do odrzucenia skargi.

Mając powyższe na uwadze, sąd na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

e.o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.