Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 777966

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
III SA/Łd 248/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Krzemieniewska.

Sędziowie: NSA Janusz Furmanek (spr.), WSA Małgorzata Łuczyńska.

Sentencja

Dnia 5 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2010 r. sprawy ze skargi H. J. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i przeniesienia do dyspozycji komendanta postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

H. J. WNIÓSŁ SKARGĘ NA ROZKAZ PERSONALNY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W Ł. NR (...) Z DNIA (...) W SPRAWIE PRZENIESIENIA GO DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W R.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W R. ROZKAZEM PERSONALNYM NR (...) Z DNIA (...) ZWOLNIŁ H. J. ZE SŁUŻBY W POLICJI Z DNIEM 15 MARCA 2010 R.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W Ł. POSTANOWIENIEM Z DNIA (...) NR (...) ODMÓWIŁ PRZYWRÓCENIA TERMINU DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD ROZKAZU PERSONALNEGO W SPRAWIE ZWOLNIENIA H. J. ZE SŁUŻBY W POLICJI.

H. J. WNIÓSŁ SKARGĘ NA TO POSTANOWIENIE DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W ŁODZI W SPRAWIE III SA/ŁD 437/10.

Uzasadnienie prawne

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

ZGODNIE Z ART. 125 § 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 30 SIERPNIA 2002 R. PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI (DZ. U. NR 153, POZ. 1270 ZE ZM.) SĄD MOŻE ZAWIESIĆ POSTĘPOWANIE Z URZĘDU, JEŻELI ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY ZALEŻY OD WYNIKU INNEGO POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO.

ROZSTRZYGNIĘCIE W TEJ SPRAWIE ZALEŻY OD ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE ZWOLNIENIA ZE SŁUŻBY.

W PRZYPADKU OSTATECZNEGO ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA O ZWOLNIENIU ZE SŁUŻBY ROZSTRZYGANIE W TEJ SPRAWIE STANIE SIĘ, W OCENIE SĄDU W TYM SKŁADZIE, BEZPRZEDMIOTOWE.

Z TYCH TEŻ WZGLĘDÓW SĄD NA PODSTAWIE ART. 125 § 1 PKT 1 p.p.s.a. ZAWIESIŁ POSTĘPOWANIE SĄDOWE.

A. B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.