Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785641

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 10 września 2015 r.
III SA/Łd 242/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 10 września 2015 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi - Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 10 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W.B. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcy w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, T, C, C+E postanawia 1/ przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata; 2/ oddalić wniosek w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych. lf.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę W.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) w przedmiocie skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcy w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, T, C, C+E. Następnie po złożeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, skarżący zwrócił się do Sądu o zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Mieszka u brata w jednym pokoju, nie posiada stałej pracy. W uzasadnieniu wniosku stwierdził, że żyje w ubóstwie i nie stać go na ponoszenie kosztów postępowania. Skarżący oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem i radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., wynika, że osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

Referendarz sądowy zwrócił przede wszystkim uwagę, że skarżący, postanowieniem referendarza sądowego z dnia 24 kwietnia 2015 r., zwolniony został już od obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów sądowych w niniejszej sprawie. Dlatego też kolejny wniosek w tej części, jako bezzasadny, należało oddalić.

Z kolei wniosek skarżącego w części dotyczącej ustanowienia pełnomocnika z urzędu zasługuje na uwzględnienie. Wnioskodawca nie jest bowiem w stanie ponieść kosztów wynajęcia profesjonalnego doradcy bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.