Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748108

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 czerwca 2015 r.
III SA/Łd 242/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Cisowska-Sakrajda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W.B. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcy w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, T, C, C+E postanawia: odrzucić sprzeciw. U.K.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2015 r. starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi odrzucił wniosek skarżącego W.B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu i przyznał skarżącemu prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Odpis powyższego postanowienia wraz z pouczeniem o prawie do wniesienia sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia oraz o tym, że sprzeciw wniesiony po upływie tego terminu zostanie odrzucony, doręczono skarżącemu w dniu 4 maja 2015 r.

W dniu 14 maja 2015 r. skarżący wniósł sprzeciw, w którym zakwestionował postanowienie z dnia 24 kwietnia 2015 r. wyłącznie w zakresie dotyczącym odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., od zarządzeń i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6 - 8, strona albo adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy mogą wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zarządzenia lub postanowienia. Sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego wymaga uzasadnienia. Zgodnie zaś z art. 259 § 2 p.p.s.a. sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zostały uzupełnione, a także sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego, niezawierający uzasadnienia, sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Kwestionowane postanowienie z dnia 24 kwietnia 2015 r. doręczono skarżącemu w dniu 4 maja 2015 r. Siedmiodniowy termin do wniesienia sprzeciwu, o jakim stanowi art. 259 § 1 p.p.s.a., zakończył zatem swój bieg w dniu 11 maja 2015 r. (w poniedziałek). Tymczasem skarżący nadał przesyłkę rejestrowaną zawierającą sprzeciw w placówce pocztowej "S. 1" dopiero w dniu 14 maja 2015 r., a więc już po upływie powyższego terminu.

Skutkiem uchybienia temu terminowi jest - stosownie do powołanego wyżej art. 259 § 2 p.p.s.a. - odrzucenie sprzeciwu i nie ma przy tym żadnego znaczenia, że opóźnienie to wynosiło trzy dni.

Niezależnie od tego zauważyć trzeba, że sprzeciw jest środkiem prawnym przysługującym wyłącznie od określonego rodzaju zarządzeń i postanowień w zakresie prawa pomocy. Z cytowanego wyżej art. 259 § 1 p.p.s.a. wynika, że przysługuje on tylko od zarządzeń i postanowień wymienionych w art. 258 § 2 pkt 6 - 8 p.p.s.a. Są to: zarządzenia o pozostawieniu wniosków bez rozpoznania, postanowienia co do przyznania lub odmowy przyznania prawa pomocy oraz postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wydatków. Od postanowienia o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu sprzeciw zatem nie przysługuje. Tego rodzaju sprzeciw jest wiec niedopuszczalny i podlega odrzuceniu.

W tym miejscu należy podkreślić, że wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych został w postanowieniu z dnia 24 kwietnia 2015 r. uwzględniony. W interesie skarżącego jest zatem pozostanie w obrocie prawnym tego postanowienia. W wypadku prawomocnego odrzucenia sprzeciwu, stosownie do art. 259 § 3 p.p.s.a., postanowienie z dnia 24 kwietnia 2015 r., będzie miało skutki prawomocnego orzeczenia sądowego.

Mając powyższe na uwadze, sąd na podstawie art. 259 § 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

U.K.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.