Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 10 września 2008 r.
III SA/Łd 237/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 10 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) roku, Nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę. K.O.

Uzasadnienie faktyczne

K. S. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) roku w przedmiocie wymeldowania.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 maja 2008 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 (sto) zł, nadesłania odpisu skargi oraz uzasadnienia skargi poprzez określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenia powyższe zostało wysłane stronie na adres wskazany w skardze, jak i adres do korespondencji, wynikający z treści odpowiedzi na skargę i dokumentów załączonych do akt administracyjnych. W konsekwencji zarządzenie zostało uznane za doręczone stronie (w trybie art. 73 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), z dniem 5 sierpnia 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest środkiem prawnym od wskazanych w ustawie aktów i czynności organów administracji publicznej.

Przepis art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wprowadził dwojakiego rodzaju wymagania, jakim powinna odpowiadać skarga. Przede wszystkim skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Jak każde pismo strony skarga powinna zawierać elementy wskazane w art. 46 i 47 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom (art. 47 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Przepis art. 230 § 1 i § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że od skargi pobiera się wpis. Wysokość wpisu została określona na podstawie unormowania § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi (art. 58 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd (art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału, doręczonymi w dniu 5 sierpnia 2008 r., wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu, złożenia odpisu skargi i uzasadnienia skargi przez określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Termin do wykonania zarządzenia upłynął z dniem 12 sierpnia 2008 r. Pomimo upływu terminu braki formalne skargi nie zostały usunięte. Strona nie wniosła również o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Wskazać również należy, iż w razie niemożności doręczenia pisma adresatowi osobiście bądź dorosłemu domownikowi (ewentualnie administracji domu lub dozorcy), pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (art. 73 § 1 zd. I Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu (art. 73 § 1 zd. II Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). W stanie faktycznym sprawy, przesyłka zawierająca odpisy zarządzeń została, mocą zarządzenia Sędziego z dnia 1 września 2008 r., uznana za doręczoną skarżącej z dniem 5 sierpnia 2008 r. na podstawie przepisu art. 73 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tej sytuacji Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucił skargę K. S.