Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507283

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2018 r.
III SA/Łd 204/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. N. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2018 r., sygn. akt III SA/Łd 204/18 w sprawie ze skargi M. N. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym postanawia odrzucić skargę kasacyjną.a.l.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 3 kwietnia 2018 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę M. N. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia (...) roku, nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym.

Skarga kasacyjna na ww. postanowienie została wniesiona do sądu 17 kwietnia 2018 r.

Zarządzeniem z 25 kwietnia 2018 r. Przewodniczący Wydziału III WSA w Łodzi wezwał pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia. Powyższe zarządzenie zostało doręczone 9 maja 2018 r.

W wyznaczonym terminie pełnomocnik strony skarżącej nie uzupełnił braku fiskalnego skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 2017, poz. 1369 z późn. zm..; dalej "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.). Konsekwencje nieuzupełnienia braków fiskalnych wymienionych wyżej pism określa art. 220 § 3 p.p.s.a. W myśl tego unormowania skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie pełnomocnik strony skarżącej został zobowiązany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej. Z treści zawartego w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencji wynika, że wezwanie do uzupełnienia tego braku fiskalnego zostało skutecznie doręczone 9 maja 2018 r. W zakreślonym terminie, który upłynął 16 maja 2018 r., wymagany wpis sądowy nie został uiszczony.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzucił skargę kasacyjną.

e.o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.