Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2012524

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 23 marca 2016 r.
III SA/Łd 198/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, w Wydziale III - Robert Adamczewski po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi B. C. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z (...) znak (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe w zakresie dotyczącym wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych; 2) przyznać skarżącej B. C. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego R.A.

Uzasadnienie faktyczne

B. C. (dalej skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. W treści skargi strona sformułowała wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, załączając formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej na druku "PPF".

Z oświadczenia o stanie rodzinny, majątku i dochodach wynika, że skarżąca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Na dochody skarżącej składają się: świadczenia emerytalne w kwocie 1.617,47 zł. Skarżąca jest właścicielką w 1/3 części domu mieszkalnego o powierzchni 165 m2 oraz mieszkania o powierzchni 30 m2. Nie posiada żadnych oszczędności, ani przedmiotów o wartości przekraczającej 5.000 zł. Wskazała także na ponoszone koszty bieżącego utrzymania, w tym koszty utrzymania domu - 500 zł, energii elektrycznej - 170 zł, wody - 80 zł, telefon - 35 zł oraz koszty zakupu leków - ok. 100 zł. Jak wyjaśniła pozostałe środki finansowe wydaje na wyżywienie i bieżące potrzeby (np. odzież).

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 239 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych, świadczeń rehabilitacyjnych.

Przedmiotem skargi w niniejszym postępowaniu jest odmowa stwierdzenia choroby zawodowej. Stąd też spełnione zostały warunki przewidziane w art. 239 pkt 1 lit. c wskazywanej ustawy. Tym samym wniosek skarżącej w tym zakresie nie może zostać uwzględniony, gdyż z mocy ustawy korzysta ona już z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych. Z tego też względu postępowanie wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych stało się zbędne i należało je umorzyć na podstawie art. 249a w zw. z art. 239 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (pkt 1 postanowienia).

Z kolei jak wynika z art. 262 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, stronie korzystającej z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych może być ponadto przyznane prawo pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym.

Rozpoznając wniosek skarżącej referendarz miał na względzie przede wszystkim fakt, że prawo pomocy jest instytucją, której zasadniczym celem jest umożliwienie realizacji prawa do sądu osobom ubogim, nie dysponującym wystarczającymi środkami na prowadzenie sporów przed sądem. W tym kontekście należy mieć przede wszystkim na uwadze obecną sytuację materialno-bytową skarżącej, w tym fakt, iż na dochody gospodarstwa domowego składają się: świadczenia emerytalne skarżącej w kwocie 1.617,47 zł. Skarżąca nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych. Z uzyskiwanych natomiast dochodów ponosi koszty bieżącego utrzymania, w tym utrzymania domu - 500 zł, energii elektrycznej - 170 zł, wody - 80 zł, telefon - 35 zł oraz koszty zakupu leków - ok. 100 zł. Jak wyjaśniła pozostałe środki finansowe wydaje na wyżywienie i bieżące potrzeby (np. odzież).

W tym stanie faktycznym należy uznać, że skarżąca nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 249a w zw. z art. 239 pkt 1 lit. c oraz art. 262 i art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 245 § 3 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

R.A.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.