Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897865

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 maja 2011 r.
III SA/Łd 195/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska.

Sędziowie: NSA Janusz Nowacki, WSA Ewa Alberciak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2011 r. sprawy ze skargi J. G. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego za okres od 26 maja 2009 r. do 22 czerwca 2009 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.