Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 maja 2006 r.
III SA/Łd 177/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.W.R. na działanie Powiatowego Zakładu Geodezji i Kartografii w P. w przedmiocie wydania niepełnych dokumentów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 lutego 2006 r. J.W.R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na działanie Powiatowego Zakładu Geodezji i Kartografii w P. zarzucając, że Zakład wydał niepełne dokumenty w postaci mapy i wypisu z gruntów dotyczące gospodarstwa rolnego jego rodziców Z. i J.R., pomijając dwie działki 625 i 659 o łącznej powierzchni 0,3 ha. Dokumenty te posłużyły do wydania orzeczenia w sprawie o uwłaszczenie, jaka toczyła się w Sądzie Rejonowym w P. (...) sygn. (...). Dopiero po stwierdzeniu praw do spadku po zmarłych rodzicach i sprzedaniu gospodarstwa okazało się, że pozostały dwie działki, które nie były przedmiotem postępowania w sprawie o uwłaszczenie, a Skarżący został przez Urząd Miejski w S. obciążony podatkiem gruntowym za te działki. Musiało to nastąpić na podstawie decyzji wydanej przez Powiatowy Zakład Geodezji i Kartografii.

W odpowiedzi na skargę z dnia 22 marca 2006 r. Starosta Powiatowy w (...) stwierdził, że skarga jest bezzasadna. Wskazał, iż Powiatowy Zakład Geodezji i Kartografii w P. nie wydawał w tej sprawie żadnej decyzji administracyjnej, jak również, skarżący nie występował z wnioskiem o wskazanie posiadanych przez jego rodziców nieruchomości. Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego, który posłużył do wydania orzeczenia w sprawie (...) o uwłaszczenie sporządzony został przez geodetę uprawnionego, a Starostwo Powiatowe w (...) w dniu 26 maja 2000 r. potwierdziło jedynie zgodność danych uwidocznionych na wyrysie i wypisie z danymi zawartymi w bazie danych ewidencyjnych. Od chwili założenia ewidencji gruntów ojciec skarżącego był uwidoczniony w rejestrach jako władający działkami nr 126 i 160 (obecnie nr 625 i 650) Organ ponadto podał, iż jest zobowiązany do aktualizowania operatu ewidencyjnego gruntów, w związku z tym, po otrzymaniu prawomocnego postanowienia sądu o spadku dokonał aktualizacji wpisując w miejsce władającego jego spadkobierców: skarżącego i jego siostrę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Granice właściwości sądów administracyjnych oraz istota wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez sądy, zostały określone w art. 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483). Z przepisu tego wynika, że sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych organów administracji rządowej.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - dalej p.p.s.a. - kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne (pkt 1), postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie w sprawie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty (pkt 2) i postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie (pkt 3). Ponadto sąd administracyjny orzeka w sprawach skarg na inne niż wyżej wymienione akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (pkt 4), akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej (pkt 5), akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej (pkt 6), akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego (pkt 7) i bezczynność organów w przypadkach określonych w punkcie 1-4 (pkt 8). Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i wówczas stosują środki określone w tych przepisach (art. 3 § 3 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie żadna z wymienionych wyżej sytuacji nie zachodzi. Przedmiotem zaskarżenia, jak wskazuje skarżący, jest działanie Powiatowego Zakładu Geodezji i Kartografii w P., który wydał niepełne dokumenty. Z wniosku skarżącego w przedmiocie wydania dokumentów nie toczyło się jednak w Powiatowym Zakładzie Geodezji i Kartografii żadne postępowanie administracyjne i nie zostało wydane żadne orzeczenie (decyzja, postanowienie). Brak jest więc przedmiotu postępowania sądowoadministracyjnego. Przedmiotem postępowania sądowoadministarcyjnego jest bowiem roszczenie procesowe ujawniające się w formie skargi na niezgodność z prawem albo działania organu administracji, które było przedmiotem określonego postępowania prowadzonego przez ten organ albo też jego bezczynności. Działanie musi być ujmowane w jedną z form prawnych dopuszczonych przepisami prawnymi, a mianowicie aktu administracyjnego generalnego, aktu administracyjnego indywidualnego w procesowej formie decyzji lub postanowienia, czy też czynności materialno-technicznej wywołującej skutki prawne przez fakty (patrz B. Adamiak, J. Borkowski -Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne" Wyd 8 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o. Warszawa 2001 str. 334)

Ponieważ w rozpoznawanej sprawie skarżący nie występował o wydanie dokumentów z ewidencji gruntów (z wnioskiem takim występował jego poprzednik), ani w tym zakresie organ nie wydawał w stosunku do skarżącego żadnej decyzji administracyjnej, która mogłaby stanowić przedmiot zaskarżenia, skargę należy ocenić jako niedopuszczalną.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego sąd" odrzuca skargę; rozstrzygnięcie może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 oraz § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.